XOPQBNMKK [ < Naar generatie 8 < ] [Home] [ > Naar generatie 10 > ]

Generatie 9

256. Hans Sjoukes - - - - ( Vader - Moeder - Kind )

Beschrijving:

Hans woonde met Stijntje Jans te Riis (Rijs) bij de Mardersloot. Het huisje stond aan de rand van het Rijsterbos en is omstreeks 1900 afgebroken. Hans trouwde na het overlijden van Stijntje in Balk (3-2-1732) met Houck Jans, afkomstig uit Rijs. Uit dit huwelijk kwamen geen kinderen voort. Er is nog een derde huwelijk (23-9-1736 'op Rijs') met Rins Evertje Rinses (+Workum 10-2-1777). De vier kinderen uit deze relatie (Antje, Jacob, Rintje en Stijntje) overleden waarschijnlijk allen op jonge leeftijd.

Kinderen van Hans Sjoukes en Stijntje Jans:

1.Sjouke * voor 1723, xHemelum 15-1-1747 met Idske Ulkes, 6 kinderen.

2.Femme ~Bakhuizen 4-10-1723, jong overleden

3.Agatha (Attje) ~Rijs 13-3-1726, + voor 16-1-1815, x26-4-1752 met Frank Berends Coldewayer (*Hemelum 18-12-1727, +Mirns 16-1-1815, zoon van Berend Coldeweyer en Aaltje Gerrits Ipig, 7 kinderen.

4.Femke ~23-5-1727

5.Fimme ~Rijs 23-5-1728, zie kwartierstaat, klik op kind


Beroep:

veehouder


Gehuwd met:


257. Stijntje Jans - - - - ( - - Kind )

Datum van overlijden: (ongeveer) 1732

Beschrijving:
De ouders van Stijntje Jans zijn onbekend. Er is wel een aanwijzing dat ze zussen had. Op 19 maart 1724 wordt ze genoemd als doopgetuige van Eva, dochter van Berent Berent en Aaltie Jans. Ook Grijtie Jans is daarbij getuige.258. Lammert Dirks Coldeweijer ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 03/02/1731
Gehuwd te: Bakhuizen

Gehuwd te Bakhuizen 3-2-1731 (R.K.) Hemelum 3-6-1731 (prot.)

Beschrijving:

Kinderen:

1.Geertje , ~Rijs 19-10-1731, x Hemelum 16-6-1763 met Sible (Sibbele) Lolles uit Bakhuizen (5 kinderen)

2.Durkje , ~Vierhuizen 9-5-1733

3.Theodora , ~Vierhuizen 4-1-1737

4.Durkje , ~Hemelum 13-4-1741, zie kwartierstaat, klik op kind

5.Durkje (Dorike) , ~Huiteburen 13-8-1742

6.Jantje , ~Oudemirdum 9-6-1745


Gehuwd met:


259. Jantje Beernts Coning (Gerritsen?) ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 03/02/1731
Gehuwd te: Bakhuizen

Gehuwd te Bakhuizen 3-2-1731 (R.K.) Hemelum 3-6-1731 (prot.)

Beschrijving:
Jantje was afkomstig uit Rijs.260. Pieter Eelkes - - - - ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1690
Geboorteplaats: Ypecolsga
Huwelijksdatum: 21/05/1719
Gehuwd te: Woudsend
Datum van overlijden: 01/01/1750
Overleden te: Ypecolsga

Beschrijving:

Pieter Eelkes is meier op stemmen 8 en 9 te Ypecolsga met 61 pm land, als opvolger van zijn vader, en tevens meier (samen met Douwe Abes) op stem 1 te Ypecolsga.In 1722 lenen Pieter en Jisk te Ypecolsga 100 cg. van Hessel en Gurtsen Jenties te Oudega, met als onderpand 1 pm land in de door Broer Wybrens gebruikte sate te Greonterp. In 1728 lenen zij 200 cg. van Nolke Fredses en Aagh Teekes in Indijk; vrijgezel Jelle Eelkes staat dan borg. In september 1746 koopt Pieter Eelkes, huisman te Ypecolsga, een bleekrode koe van Sikke Jacobs, waarvoor hij geld leent van koopman Jelle Jurgens Nauta. In 1749 wordt Pieter als een heel arme boer getypeerd en bestaat zijn huishouding uit 3 personen boven de 12 jaar. Eelke Pieters, huisman te Ypecolsga, Christiaan ten Dam, chirurg te Woudsend, en Gerrit Geerts, huisman te Ypecolsga, zijn in 1750 curatoren over de (niet met name genoemde) minderjarige kinderen van wijlen Pieter Eelkes.

Kinderen van Pieter en Jisk:

1.Eelke , *Ypecolsga ong.1720

2.Doeke , Ypecolsga ong.1725, zie kwartierstaat, klik op kind

3.Hiltje , Ypecolsga ong.1725, xWoudsend 25-5-1755 met Sjoerd Piers, 7 kinderen

4.Froukje , Ypecolsga ong.1730, xBlauwhuis 1756 met Jouke Popkes, 3 kinderen

5.Marijke , Ypecolsga ong.1735, xHarich 31-8-1760 met Koert Berends, 2 kinderen


Beroep:

boer te Ypecolsga


Gehuwd met:


261. Jisk Doekes - - - - ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1692
Geboorteplaats: Wolsum
Huwelijksdatum: 21/05/1719
Gehuwd te: Woudsend
Datum van overlijden: (na) 1728


264. Lambert Lamberts (Lammerts) - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1700

Huwelijksdatum: 26/10/1726
Gehuwd te: Bakhuizen

Beschrijving:

De ouders van Lambert zijn onbekend. Wel heeft hij vermoedelijk een broer Gerrit Lamberts.

Kinderen van Lambert en Tietje:

1.Fim , ~Bakhuizen 22-1-1728

2.Fettje , ~Bakhuizen 28-5-1730

3.Gerrit , ~Bakhuizen 28-1-1732 zie kwartierstaat, klik op kind


Gehuwd met:


265. Tietje (Tjitske) Watzes - - - - ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1705
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 26/10/1726
Gehuwd te: Bakhuizen
Datum van overlijden: (ongeveer) 1759

Beschrijving:
Tietje hertrouwde 7-2-1734 te Hemelum met Jan Lubberts. Zij kregen een zoon Lubberd Jans (~Bakhuizen nov. 1734) en een dochter Fettje Jans (~Bakhuizen 4-7-1740, xJohannes Lieuwes uit Oudemirdum)266. Lieuwe Jacobs Menalda ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 03/07/1711
Geboorteplaats: Warns/Scharl
Huwelijksdatum: 01/01/1733
Gehuwd te: Warns/Scharl

Beschrijving:

Kinderen:

1.Japik , ~Warns 12-7-1733

2.Aath , ~Warns 4-11-1736, zie kwartierstaat, klik op kind

3.Wiebe , ~Warns 16-11-1738

4.Neeltje , ~Warns 17-12-1741

5.Johannes , xFettje Jans (dochter uit 2e huwelijk van Tietje Watzes (zie hierboven bij nr. 265)


Gehuwd met:


267. Akke Wiebes (Wiebrens) - - - - ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 01/01/1733
Gehuwd te: Warns/Scharl


268. Frans Froukes ---- ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1705

Huwelijksdatum: (rond) 1728

Beschrijving:

Kinderen:

1. Gerrit ~Bakhuizen 9-5-1729  +voor 1745

2. Frouke *Koudum 4-10-1730 ~Bakhuizen 4-10-1730

3. Eelke *Koudum ~Bakhuizen 16-12-1732

4. Ida *Koudum ~Bakhuizen 25-2-1735 +voor 1740

5. Anne ~Bakhuizen 6-4-1738, zie kwartierstaat, klik op kind

6. Ida (Ietje) *Koudum ~Bakhuizen 18-9-1740

7. Trintje (Trijntje) *Koudum ~Bakhuizen 21-10-1742

8. Gerrit (Geerid) ~Bakhuizen 13-12-1745  xBalk 11-5-1766 met Pyttertje Meines (uit Balk)

9. Rienk (Rienkje) *Koudum 5-2-1749 ~Bakhuizen 9-2-1749


Gehuwd met:


269. Gooitske Eelkes ---- ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1705

Huwelijksdatum: (rond) 1728


270. Hessel Watzes - - - - ( Vader - Moeder - Kind )
Geboorteplaats: Bakhuizen
Huwelijksdatum: 17/04/1735
Gehuwd te: Hemelum
Datum van overlijden: (voor) 1797
Overleden te: Bakhuizen

Beschrijving:

Kinderen:

1.Antje , ~Bakhuizen 24-6-1736, dochter in kwartierstaat, klik op kind

2.Watze , ~Bakhuizen 5-10-1738

3.Jacob , ~Bakhuizen 24-8-1741, x1) Bakhuizen 14-1-1772 met Janke (Jantjen) Joukes (5 kinderen) x2) Bakhuizen 16-3-1783 met Antje Liekeles (2 kinderen)

4.Rein Hessels Bouma , ~Bakhuizen 20-12-1743, +Oudemirdum 7-7-1818, xBakhuizen 22-1-1773 met Oeke Joukes Joukema (~Oudemirdum 16-5-1750, +Oudemirdum 18-10-1828, 11 kinderen

5.Fetje , ~Bakhuizen 2-6-1745

6.Joannes , ~Bakhuizen 3-4-1750


Beroep:

herbergier, boer


Gehuwd met:


271. Cornelia Jacobs - - - - ( - - Kind )
Geboorteplaats: Bakhuizen
Huwelijksdatum: 17/04/1735
Gehuwd te: Hemelum
Datum van overlijden: (na) 1796
Overleden te: Bakhuizen

Beroep:
casteleinsche272. Epke Rimmers - - - - ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1726
Geboorteplaats: Idsega
Huwelijksdatum: 10/05/1746
Gehuwd te: Blauwhuis
Datum van overlijden: 09/05/1802
Overleden te: Balk

Beschrijving:

Kinderen:

1.Wiebe , ~Blauwhuis 21-3-1747

2.Aaltje , ~Blauwhuis 25-4-1748, xHeeg 17-5-1778 met Joost Hoytes (*Heeg 1742 +Heeg 3-10-1818), 5 kinderen

3.Riemer , ~Blauwhuis 13-1-1750, +voor 1-9-1751

4.Riemer , ~Heeg 1-9-1751, zie kwartierstaat, klik op kind

 

Na het overlijden van Frouk Tjallings op jeugdige leeftijd hertrouwde Epke Rimmers in Bakhuizen (7-1-1757) met Grietje Pieters, bij wie hij de volgende kinderen kreeg:

5.Vroukje , ~Heeg 24-11-1758

6.Froukje ~Heeg 15-12-1762 +St.-Nicolaasga 4-2-1817, xJoure 15-5-1785 met Tjitske Meijes Rijpkema

7.Acke , ~Heeg 18-4-1766, xHarich 6-6-1784 met Jelle Baukes, 4 kinderen

8.Tjerkje ~Heeg 25-5-1769, xBalk 18-5-1794 met Obbe Harmensz, 5 kinderen


Beroep:

koopman


Gehuwd met:


273. Frouwkje Tjallings - - - - ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 20/06/1724
Geboorteplaats: Blauwhuis
Huwelijksdatum: 10/05/1746
Gehuwd te: Blauwhuis
Datum van overlijden: (ongeveer) 1757
Overleden te: Heeg

Vermoedelijk overleden tussen sept. 1751 en 1757280. Jan Jansen - - - - ( - - Kind )

Datum van overlijden: 02/04/1769

Beschrijving:

Kinderen:

1.Lykle , boer, * ong.1743, zie kwartierstaat, klik op kind

2.Willem , *Huiteburen ong.1745 xBakhuizen 15-5-1764 met Kornelia Kornelis (*Huiteburen ?1745 +Wijckel 20-12-1808), 6 kinderen

3.Evert , veehouder, *Nijemirdum 1748 +Bovenkarspel 20-1-1821 xGrootebroek met Jan(ne)tje Sjerps (~Andijk 6-6-1755 +Bovenkarspel 16-4-1824, dochter van Sjerp Tjemkes en Rigtje IJpes), 5 kinderen

4.Joannes , *Oudemirdum ~Bakhuizen 10-9-1750 +1-4-1769

5.Joanna , *Huiteburen ~Bakhuizen 26-12-1753


Gehuwd met:


281. Cornelia Lykles - - - - ( - - Kind )

Datum van overlijden: 02/04/1769

Beschrijving:

Van Jan en Cornelia zijn geen ouders meer te traceren, maar in DTB-aktes (waar Cornelia figureert als doopgetuige) komen twee personen naar voren, die waarschijnlijk broers van Cornelia zijn:

-Lykle Lyckles (getrouwd met Doetje Piers. Kinderen: Jantje (~Oudemirdum 17-11-1744), Antje (~Oudemirdum 8-6-1747) en Lykle (~Oudemirdum 28-1-1750)

-Jouke Lykles (boer, *Oudemirdum +Oudemirdum) getrouwd met Marijke Herme(n)s (+Oudemirdum). Kinderen: Lykle(~Bakhuizen 13-1-1744), Jantje (~Bakhuizen 18-4-1748) en Oeke Joukes Joukema (~Bakhuizen 16-5-1750 +Gaasterland 18-10-1828, xBakhuizen 22-1-1773 met Rein Hessels Bouma)
284. Jotje Annes - - - - ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 12/11/1741
Gehuwd te: Nijega Elahuizen
Overleden te: Elahuizen

Beschrijving:

Jotje was afkomstig van Nijega Jotje en Dotje hadden twee zoons, met een verschillende achternaam. Naast Auke Jot(t)jes Terpsta (zie kwartierstaat, klik op kind) was er ook de jongere Anne Jottjes Kooiker (~Elahuizen 5-5-1752 +Balk 5-2-1822). Anne trouwde te Balk (R.K.) met Grietje Jacobs Tolman (*1749 +Harich-Trophorne 17-11-1813), dochter van het boerenechtpaar Jacob Jacobs (Tolman) en Aafke Pieters uit Elahuizen. Anne en Grietje kregen 6 kinderen


Beroep:

boer in Elahuizen


Gehuwd met:


285. Dotje Aukes - - - - ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 12/11/1741
Gehuwd te: Nijega Elahuizen
Overleden te: Elahuizen

Beschrijving:
Dotje (Doetje, Daatie) was afkomstig van Idsega286. Wouter Hylckes - - - - ( - - Kind )

Overleden te: Elahuizen

Gehuwd met:


287. Aaltje Sytzes - - - - ( - - Kind )288. Antonius Stevens ( - - Kind )

Beschrijving:

Antonius (R.K.) is afkomstig uit het land van Luyck. Kinderen:

1.Isaac , ~22-1-1726

2.Petrus Tillemanus , ~26-3-1728, zie kwartierstaat, klik op kind

3.Maria , *1730

4.Helena , *1732

5.Johannes , *1735

6.Antonius Guihelmus , *1735


Gehuwd met:


289. Geertruyda La Reus (La Ruse) ( - - Kind )

Datum van overlijden: (na) 1766

Beschrijving:
Geertruyda is R.K. gedoopt en komt uit Greuningen (=Groningen??). Ze hertrouwt met Jan Rensink uit Den Haag. Laatstgenoemde leeft niet meer op 18-12-1766 (not. akte boek 4194 blz.992).292. Wouter Cornelis Pronk ( Vader - Moeder - Kind )

Doopdatum 16/08/1682
Huwelijksdatum: 29/07/1714
Gehuwd te: Scheveningen
Begraven: 13/01/1748

Beschrijving:

Kinderen:

1.Ariaantje , ~Scheveningen 27-10-1715

2.Kornelis , ~Scheveningen 31-10-1717, zie kwartierstaat, klik op kind

Er is een kwartierstaat van E.R. van Crugten waar een derde kind van Wouter en Aeltje wordt opgevoerd: dochter Leuntje Wouters (~Scheveningen 20-12-1719 +Scheveningen 27-9-1771, overleden aan de tering. Dit moet nog gecheckt.


Gehuwd met:


293. Aeltie Jans Westerduin ( Vader - Moeder - Kind )

Doopdatum 15/04/1685
Huwelijksdatum: 29/07/1714
Gehuwd te: Scheveningen
Begraven: 23/04/1757

Beschrijving:
Aeltie trouwde eerder in Scheveningen op 31-3-1709 met Cornelis Arens Kat (=Den Heijer) (+9-8-1710)294. Gerrit Ariese Taal ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Scheveningen
Doopdatum 13/07/1698
Huwelijksdatum: 04/05/1721
Gehuwd te: Scheveningen

Beschrijving:

Kinderen:

1.Arendje , ~ong.1721 +Scheveningen

2.Arentje , Katwijk aan Zee 13-6-1722, zie kwartierstaat, klik op kind

3.Arie , ~Katwijk aan Zee 16-9-1725 ?Katwijk 24-12-1768 x14-12-1749 met Trijntje van Duijvenbode, 2 kinderen: Neeltje (~Katwijk 21-11-1751) en Gerrit (~Rijswijk 29-7-1752)

4.Annetje , ~Katwijk aan Zee 16-6-1730

5.Angze , ~Katwijk aan Zee 18-1-1733

6.Ary , ~Katwijk aan Zee 19-1-1733

7.Angze , ~Katwijk aan Zee 5-11-1741

8.Angze , ~Katwijk aan Zee 24-1-1743


Gehuwd met:


295. Jannetje An(g)se Ouwehand ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Catwijk op Zee
Doopdatum 30/08/1699
Huwelijksdatum: 04/05/1721
Gehuwd te: Scheveningen
Datum van overlijden: 14/02/1763
Overleden te: Katwijk aan Zee


296. Arie(n) Jans van Herwijnen ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1696

Huwelijksdatum: 10/05/1716
Gehuwd te: Almkerk
Begraven: 24/03/1735
Begraven te: Almkerk

Beschrijving:

Kinderen:

1.Aaltje (Eeltje) , ~Almkerk-Emmikhoven 8-2-1717 (g: Pleuntje Mercelis Ritmeester), x1)Almkerk 14-4-1737 met Joost Pietersz Biesheuvel (~Sleeuwijk 16-9-1685 +Werkendam voor 15-1-1747, schepen van De Werken 1729-1736, zoon van Pieter Bastiaans Biesheuvel en Dirkje Joosten van Veen) x2)Bastiaan Sulker (otr. 15-1-1746)

2.Jenneke , ~Almkerk-Emmikhoven 21-1-1720 (g: Willemmeijntje van Herwijnen en Jacomijn Ritmeester)

3.Jan , ~Almkerk-Emmikhoven 11-10-1722 (g: Barent van Harwijnen en Pleuntie Rietmeester, 'dit kind is voor het ontfangen van den doop overleden')

4.Jan , ~Almkerk-Emmikhoven 24-1-1724 (g: Pleuntje Ritmeester), zie kwartierstaat, klik op kind

5.Marcelis , ~8-5-1727 (g: Meijntje en Jurje Ritmeester), xAlmkerk 13-8-1752 met Maijke Arijse van Drunen, 10 kinderen

6.Seger , ~8-11-1733 (g: Neeltie Gerridts Stam)


Gehuwd met:


297. Jenneke Marcelis Ritmeester ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1693
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 10/05/1716
Gehuwd te: Almkerk
Begraven: 30/11/1755
Begraven te: Almkerk

Beschrijving:
Jenneke hertrouwde in Almkerk (16-11-1738) met Jacop Peters Mulder298. Lucas Janse van Drunen ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1690
Geboorteplaats: Almkerk
Huwelijksdatum: 11/04/1734
Gehuwd te: Almkerk
Datum van overlijden: 14/03/1745

Beschrijving:

Kinderen:

1.Trijntje , ~Almkerk-Emmikhoven 4-9-1734, zie kwartierstaat, klik op kind

2.Gerrid , ~Almkerk-Emmikhoven xAlmkerk 1-6-1760 met Anneke van Wageningen (~Almkerk 12-11-1739 +mei 1808)

3.Hendrik , ~Almkerk 21-9-1738 x1762 met Cornelia Willems Bijl, 4 kinderen

4.Pieter , ~Almkerk 26-8-1742 xAdriaantje de Man (~Werkendam 10-3-1748, dochter van Pieter de Man en Alida van Helden)

5.Lucas , ~Almkerk 14-3-1745

 

Toen Lucas en Jacomijntje in 1734 trouwden hadden zij beiden al een huwelijk achter de rug. Lucas trouwde voordien te Woudrichem (1-10-1719) met Aarjaantie Willems de Bruijn (jongedame wonende te Sleeuwijk, *Dussen, vermoedelijk 17-12-1690, dochter van Willem Lambert de Bruijn en Trijntje Anthonisdr. van Crimpen. In die tijd woonde Lucas aan de Oudendijck te Woudrichem. De kinderen uit dit huwelijk waren: Willem (~Woudrichem 24-12-1719 +voor 21-9-1721), Willem (~Almkerk 1-11-1721), Johannes (~Almkerk 20-12-1722), Anthony (~1-10-1724) en Hendrik (~16-9-1727).
Jacomijntje trouwde eerder op 17-11-1724 (otr. 27-10-1724) met Krijn Verhoeven. Er zijn 3 kinderen uit dit huwelijk: IJmert (~Almkerk 13-1-1726 ?Numansdorp 1784, xLena Philips de Vet, Jenneke (~Almkerk 14-2-1727) en Anthony (*1729).
Na het overlijden van Lucas trouwde Jacomijntje (Almkerk, 29-1-1746)ook nog met Antonij Smeerkaas, j.m. van Almkerk.


Gehuwd met:


299. Jacomijntje (Lijntje) Gerrids Mulder(s) ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Almkerk - Emmikhoven
Doopdatum 14/01/1703
Huwelijksdatum: 11/04/1734
Gehuwd te: Almkerk
Datum van overlijden: 06/05/1759
Overleden te: Almkerk


302. Pieter de Man ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 18/04/1717
Geboorteplaats: Uitwijk
Huwelijksdatum: 03/04/1739
Gehuwd te: Giessen
Datum van overlijden: 11/02/1799
Overleden te: Werkendam

Beschrijving:

In 1740 verhuisde Pieter naar Giessen. Op 25-12-1746 ging hij met zijn gezin naar Werkendam.
Kinderen, allen Nederlands Hervormd gedoopt:

1.Arnold , ~Giessen 17-7-1740 + voor 24-5-1750

2.Gerrit , ~Giessen 17-7-1740 +De Werken 4-7-1800 xWerkendam 24-4-1768 met Adriana Bastiaansdr Kraaijo (~Werkendam 25-12-1741 +Strijen 17-3-1810, dochter van Bastiaan Bastiaansz Kraaijo(og) en Ariaantje Meeuwisse Breugelman), 6 kinderen

3.Jenneke , ~Giessen 14-1-1742

4.Jenneke , ~Almkerk 1-1-1744 +De Werken 25-1-1780, xWerkendam (otr 22-3-1765) met Johannes Jansz Ippel (~Werkendam 30-4-1730, +De Werken 13-8-1778, zoon van Jan Cornelisse Ippel en Ariaantje Jansen van Wageningen)

5.Bastiaantje , ~Almkerk 1-5-1746, zie kwartierstaat, klik op kind

6.Adriaantje , *De Werken ~Werkendam 10-3-1748 xAlmkerk 7-6-1769 met Pieter van Drunen (~Almkerk 26-8-1742, zoon van Lucas Janse van Drunen en Lijntje Gerrits Mulder)

7.Aarnhoud , *De Werken ~Werkendam 24-5-1750

8.Aaltje , *De Werken ~Werkendam 7-5-1752 xWoudrichem ong.1780 met Cornelis Hendriksz van Pelt (~Woudrichem 11-9-1746 +Woudrichem 4-3-1819, zoon van Hendrik Hendriksz van Pelt en Anna Cornelis Scheurwater)

9.Pieter , *De Werken ~Werkendam 5-5-1754 xAlmkerk 16-4-1780 met Elisabeth Jansen Pruijssen (~Werkendam 1-1-1743 +De Werken 14-5-1828, dochter van Jan Huijbertse Pruijssen en Meggelina Ariens Buijs, kind: Aaltje (1780-1844)

10.Pietertje (Peterke) , *De Werken ~Werkendam 8-2-1756 xWerkendam 29-7-1792 met Cornelis Thomasz van de Laar (*Giessen 2-7-1760, zoon van Thomas van de Laar en Anna van Driel)

11.Arij , *De Werken ~Werkendam 16-4-1758 xWerkendam (otr 15-2-1788) met Eva Cornelissen van Andel (Almkerk 24-1-1767, dochter van Cornelis Petersz van Andel en Johanna Gijsberts van Genderen)


Gehuwd met:


303. Alida Gerrits van Helden ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Giessen
Doopdatum 04/01/1714
Huwelijksdatum: 03/04/1739
Gehuwd te: Giessen
Begraven: 03/09/1781
Begraven te: De Werken


308. Geert Vervelden ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 20/11/1698
Geboorteplaats: Aalten in de buurt van Aalten
Huwelijksdatum: 27/02/1724
Gehuwd te: Aalten
Ondertrouw: 06/02/1724

Beschrijving:

Kinderen:

1.Anthoni , ~Aalten 1-1-1727

2.Berent , ~Aalten 19-12-1728

3.Tonis , ~Aalten 17-11-1731

4.Hendrik , ~Aalten 23-10-1734, zie kwartierstaat klik op klik


Gehuwd met:


309. Elisabeth (Lijsbeth) te Bocker ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Aalten
Doopdatum 18/06/1693
Huwelijksdatum: 27/02/1724
Gehuwd te: Aalten
Ondertrouw: 06/02/1724


310. Wander (Warner) Fokkink (Fokking) ( Vader - Moeder - Kind )
Geboorteplaats: Aalten in de buurt van Barlo
Gedoopt te: Aalten
Doopdatum 29/01/1702
Huwelijksdatum: 02/03/1732
Gehuwd te: Aalten
Ondertrouw: 03/02/1732
Datum van overlijden: 01/08/1763

Beschrijving:

Kinderen:

1.Barentje , ~Aalten 23-11-1732

2.Tony , ~Aalten 5-12-1734

3.Dorske (Derske) , ~Aalten 7-12-1737

4.Hendrika Gussenklo ~Aalten 19-3-1741, zie kwartierstaat, klik op kind


Gehuwd met:


311. Geesken te Gussenklo ( Vader - Moeder - Kind )

Doopdatum 15/06/1698
Huwelijksdatum: 02/03/1732
Gehuwd te: Aalten
Ondertrouw: 03/02/1732
Datum van overlijden: 01/01/1751


312. Job Jopse (Jop Jop(p)en) de Jong ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Hardinxveld
Doopdatum 06/01/1704
Huwelijksdatum: 22/05/1729
Gehuwd te: Hardinxveld
Ondertrouw: 29/04/1729
Datum van overlijden: 30/06/1763
Overleden te: Hardinxveld

Beschrijving:

Kinderen:

1.Jop , ~Hardinxveld 20-11-1729, x27-10-1756 met Cornelia Meijer(s), afkomstig uit IJsselmonde

2.Huibert , ~Hardinxveld 9-12-1731, zie kwartierstaat, klik op kind

3.Willem , ~Hardinxveld 14-2-1734

4.Willem , ~Hardinxveld 3-7-1735

5.Pietertje , ~Hardinxveld 5-1-1738

6.Geertruij , ~Hardinxveld 16-4-1741

7.Cornelis , ~Hardinxveld 10-6-1742

8.Dirk , ~Hardinxveld 20-12-1744

9.Rijk , ~Hardinxveld 28-4-1748, +Hardinxveld 29-8-1811, xAegje Jansdr. Pijl (~Bleskensgraaf 26-1-1749 +Hardinxveld 28-3-1826, dochter van Jan Cornelisz Pijl en Lijsje Jacobs Boekhout), 3 kinderen


Gehuwd met:


313. Maria Huijber(t)se (Huijbrechtse) van Loopik (van Lopick) ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 22/05/1729
Gehuwd te: Hardinxveld
Ondertrouw: 29/04/1729

Beschrijving:
De ouders van Maria zijn onbekend. Wel heeft zij een zus Lijsbeth Huijbertse, die op 8-11-1722 in Hardinxveld is getrouwd met Arij Teunisse de Hek. Er is ook een broer Rijk Huijbertsz van Lopik. De laatste trouwde met Fijgje Joppe aan de Wiel, die een paar keer doopgetuige was bij de kinderen van Jop en Maria.314. Jan Corneliszn Pijl ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Hardinxveld
Doopdatum 31/07/1695
Huwelijksdatum: 25/05/1738
Gehuwd te: Bleskensgraaf
Datum van overlijden: 22/08/1783
Overleden te: Bleskensgraaf

Beschrijving:

Kinderen:

1.Teuna , ~Bleskensgraaf 3-3-1739, zie kwartierstaat, klik op kind

2.Aegje , ~Bleskensgraaf 16-1-1749 +Hardinxveld 28-3-1826, xRijk de Jong (~Hardinxveld 28-4-1748 +Hardinxveld 29-8-1811, zoon van Jop Jopse de Jong en Maria Huijberts van Loopik), 3 kinderen


Gehuwd met:


315. Lijsje Jacobs Boekhout ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 25/05/1738
Gehuwd te: Bleskensgraaf
Datum van overlijden: 27/02/1779
Overleden te: Bleskensgraaf


316. Dirk Pieterse Sluijmer ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Lekkerkerk
Doopdatum 08/08/1721

Beschrijving:

Kinderen, allen gedoopt te Ammerstol:

1.Willemina , ~19-3-1747 g: Marija Pieterse

2.Cornelis , ~14-3-1751 g: Ariaantje Dubbeldam

3.Pieter , ~20-1-1754, g: Marija Pieterse Sluijmer, zie kwartierstaat, klik op kind

4.Willemijntje , ~4-5-1755 g: Maria Pieterse

5.Jan ~13-2-1757 g: Pietertje Cornelisse Grieke (moeder)

6.Willem ~3-6-1759 g: Pietertje Griek (moeder)

7.Adriaantje ~26-10-1760 g: Lijsbeth Dubbeldam

 

Dirk hertrouwt als weduwnaar te Ammerstol op 5-7-1761 (otr 21-6-1761) met Lijntje Kroon (weduwe van Claes van der Wiel)


Gehuwd met:


317. Pietertje Cornelisse Griek ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Ammerstol (g: Neeltje Jans)
Doopdatum 25/05/1724


318. Sander Abrahamse Groeneveld ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1704
Geboorteplaats: Vuren
Huwelijksdatum: 23/11/1725
Gehuwd te: Hardinxveld
Ondertrouw: 26/10/1725

Beschrijving:

Kinderen:

1.Abram , ~Hardinxveld 5-5-1726

2.Kornelia , ~Hardinxveld 24-10-1728

3.Cornelis , ~Hardinxveld 3-12-1730

4.Gerrit , ~Hardinxveld 9-11-1732

5.Arij ,~Hardinxveld 9-1-1735

6.Gerritje , ~Hardinxveld 1-12-1737

7.Marigje , ~Hardinxveld 15-5-1740

8.Geerit , ~Hardinxveld 22-7-1742

9.Jan , ~Hardinxveld 14-3-1745

10.Gijsbert , ~Hardinxveld 3-12-1747

11.Alewijn , ~Hardinxveld 3-12-1747

12.Grietje , ~Hardinxveld 14-1-1750, zie kwartierstaat, klik op kind


Gehuwd met:


319. Bartje Cornelisse van der Pijl ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Hardinxveld
Doopdatum 31/10/1706
Huwelijksdatum: 23/11/1725
Gehuwd te: Hardinxveld
Ondertrouw: 26/10/1725


320. Joannes Lambert Versantvoort ( Vader - Moeder - Kind - Zijblad)

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 04/08/1734
Huwelijksdatum: 23/05/1762
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Begraven: 04/09/1782

Beschrijving:

Zoon Lambertus (zie kwartierstaat) had een zus Paulina (xSint-Oedenrode 13-4-1788 met Cornelis Peters van der Schoot, geb. en wonend te Boxtel)


Gehuwd met:


321. Hendrina Aert Olijslagers ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 07/11/1727
Huwelijksdatum: 23/05/1762
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Begraven: 04/08/1777

Beschrijving:

Hendrina trouwde eerder op 21-11-1751 te Sint-Oedenrode met Peter Thijs Pennings (kind: Petronella ~9-10-1752, vermoedelijk kort daarna overleden) en op 18-2-1753 met Leendert Kerkhof. Kinderen uit het tweede huwelijk: Maria (~1-1-1754), Joannes (~27-3-1756), Maria (~7-4-1758), Gerardus (~22-9-1759) en Leonardus (~18-8-1761)
322. Willem van Rooij ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Boxtel
Doopdatum 05/02/1732
Huwelijksdatum: 31/05/1761
Gehuwd te: Boxtel

Gehuwd met:


323. Barbara Joannes Baaijens ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Boxtel
Doopdatum 13/01/1732
Huwelijksdatum: 31/05/1761
Gehuwd te: Boxtel


324. Jan van der Heijden ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 05/12/1740
Huwelijksdatum: 11/08/1765
Gehuwd te: Liempde
Ondertrouw: 27/07/1765

Gehuwd met:


325. Helena Joannes van Houtum ( Vader - Moeder - Kind )
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 11/08/1765
Gehuwd te: Liempde
Ondertrouw: 27/07/1765


326. Mathijs Habraken ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Nuenen
Doopdatum 01/12/1745

Gehuwd met:


327. Johanna Maria van Rooij ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 31/01/1745


328. Joannes Ardt van Dinter ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 12/02/1747
Gehuwd te: Liempde

Gehuwd met:


329. Maria Nelis van der Schoot ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 27/10/1718
Huwelijksdatum: 12/02/1747
Gehuwd te: Liempde


330. Joannes Joannes van Rooij ( Vader - - Kind )

Huwelijksdatum: 08/02/1756
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Gehuwd met:


331. Catharina Adriaan Kerkhof ( Vader - Moeder - Kind )

Doopdatum 23/05/1733
Huwelijksdatum: 08/02/1756
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


332. Henricus Peters Verhagen (van der Hagen) ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1710

Huwelijksdatum: 10/02/1737
Gehuwd te: Breugel
Datum van overlijden: 30/05/1785

Beschrijving:

Kinderen:

1.Maria , ~Breugel 7-5-1738

2.Henricus (Hendrik) , ~Breugel 4-7-1740, zie kwartierstaat, klik op kind

3.Petronella , ~Breugel 16-9-1742

4.Antonius , ~Breugel 15-1-1745

5.Anthonius , ~Breugel 30-8-1746


Gehuwd met:


333. Maria Petrus Sanders ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Breugel
Doopdatum 15/09/1715
Huwelijksdatum: 10/02/1737
Gehuwd te: Breugel
Begraven: 30/05/1785
Begraven te: Breugel


334. Godefridus (Goort) van Wijck ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Breugel
Doopdatum 01/03/1727
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1744
Gehuwd te: Nuenen

Beschrijving:
doopgetuigen: Ludovicus Janse van Wijck en Maria Godefridus Willems

Gehuwd met:


335. Anna Maria van Geffen ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Mierlo
Doopdatum 02/12/1725
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1744
Gehuwd te: Nuenen
Begraven: 03/11/1785
Begraven te: Delft

Extra info: Begraven te Delft (Oude Kerk)

Beschrijving:
Anna hertrouwde in Nuenen (9-2-1749) met Johannes van der Horst336. Arnoldus van Bavel ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Breda
Doopdatum 06/08/1711
Huwelijksdatum: 15/07/1736
Gehuwd te: Breda

Beschrijving:
Kinderen: 1.Joannes (Jan) , ~Breda 2-3-1736 2.Wilhelmus (Willem) , ~Breda 6-1-1737 3.Judith , ~Breda 16-7-1740 4.Adrianus (Adriaan) , ~Breda 28-8-1741 5.Wilhelmus (Willem) , ~Breda 6-4-1744 6.Petrus , ~Breda 4-2-1746, zie kwartierstaat, klik op K 7.Helena Adriana , ~Breda 4-2-1749 Arnoldus hertrouwde in Breda (1753) met Cornelia de Hoon (*Breda ?1715. Het echtpaar kreeg 4 kinderen: 8.Thomas , ~Breda 13-5-1752 9.Adriana , ~Breda 29-11-1753 10.Joanna , ~Breda 4-3-1755 11.Adriaan , ~Breda 13-1-1757

Beroep:
huidenmaker

Gehuwd met:


337. Adriana van den Hoonaert (Oijenaert) ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Dordrecht
Doopdatum 21/08/1713
Huwelijksdatum: 15/07/1736
Gehuwd te: Breda
Datum van overlijden: 18/07/1750
Overleden te: Breda


338. Adrianus (Adriaan) Thijssen ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1705
Geboorteplaats: Breda
Overleden te: Breda

Beschrijving:
Naast Jacomina (of Jacoba, ~Breda 25-8-1736 p: Simon Beckers m: Jacomijna Thijsen) hadden Adriaan en Maria ook een dochter Joanna (~Breda 17-7-1739)

Gehuwd met:


339. Maria Beckers ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1705
Geboorteplaats: Breda
Overleden te: Breda


344. Josephus Horsten ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Tilburg
Doopdatum 02/07/1734
Huwelijksdatum: 17/09/1758
Gehuwd te: Tilburg
Datum van overlijden: 03/10/1786
Overleden te: Tilburg

Beschrijving:
Josephus hertrouwde 5-5-1765 met Maria Smulders

Gehuwd met:


345. Isabella Schaapsmeerders ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Tilburg
Doopdatum 17/03/1719
Huwelijksdatum: 17/09/1758
Gehuwd te: Tilburg
Datum van overlijden: 21/10/1763
Overleden te: Tilburg

Beschrijving:
Isabella trouwde eerder met Hubertus van de Berg346. Johannes Baptista Venmans ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Tilburg
Doopdatum 05/04/1730
Huwelijksdatum: 03/12/1759
Gehuwd te: Tilburg
Ondertrouw: 03/11/1759
Datum van overlijden: 22/02/1803
Overleden te: Tilburg

Beschrijving:
Johannes (Joes) en Maria woonden in Tilburg (Veldhoven). Joes heeft ook in Bergen op Zoom gewoond. Kinderen: 1.Joanna Maria , spinster, ~Tilburg 26-11-1760, zie kwartierstaat, klik op K 2.Maria Catharina , spinster, ~Tilburg 19-6-1762 +Tilburg 19-10-1829, xPeter van de Wouw (~Tilburg 17-3-1765 +Tilburg 12-9-1825, spinner/wever, zoon van Lucas van de Wouw en Wilhelmina van de Pas), 9 kinderen 3.Aldegonda , wolpluister, spinster, ~Tilburg 23-12-1763 +Tilburg 9-6-1833, xCornelius Deckers (⃞Tilburg 1-10-1798), 5 kinderen 4.Norberta , ~Tilburg 11-5-1767, xNorbert Melis?? (bewijs ontbreekt) 5.Anna Catharina , ~Tilburg 16-9-1769 6.Antonia , ~Tilburg 25-11-1771 7.Norbertus , ~Tilburg 11-2-1774

Gehuwd met:


347. Maria Catharina Haemels ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Tilburg
Doopdatum 23/05/1732
Huwelijksdatum: 03/12/1759
Gehuwd te: Tilburg
Ondertrouw: 03/11/1759
Begraven: 21/10/1789
Begraven te: Tilburg


348. Bernardus van den Berg ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Nijbroek
Doopdatum 20/01/1708
Huwelijksdatum: 26/01/1737
Gehuwd te: Terwolde

Gehuwd met:


349. Maria Jongenboer ( - - Kind )

Gedoopt te: Terwolde
Doopdatum 01/10/1719
Huwelijksdatum: 26/01/1737
Gehuwd te: Terwolde


350. Jacobus Gielisz van Loosbroek ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Macharen
Doopdatum 26/10/1698
Huwelijksdatum: 23/05/1751
Gehuwd te: Oss
Datum van overlijden: 10/05/1768
Overleden te: Macharen
Begraven: 13/05/1768
Begraven te: Macharen

Beschrijving:
Jacobus trouwde eerder al (Oijen 12-11-1726) met Petronella Hendricus van Zeelant en rond 1750 met Elisabeth Peters (+ voor 1751) Kinderen van Jacobus en Maria: 1.Elisabeth , ~Macharen 17-8-1752, zie kwartierstaat, klik op K 2.Gerardus * 1755 3.Adriana , ~9-4-1758 4.Gerardus , ~17-10-1760

Gehuwd met:


351. Maria Petrus van Grinsven ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Oss
Doopdatum 23/11/1719
Huwelijksdatum: 23/05/1751
Gehuwd te: Oss
Datum van overlijden: 06/12/1798
Overleden te: Megen

Overleden te Megen of Macharen352. Joannes Judoci van de Ven ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1700

Huwelijksdatum: 24/11/1737
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Gehuwd met:


353. Maria Joannis Willems ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 18/12/1711
Huwelijksdatum: 24/11/1737
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


354. Adriaan Joannis van Son ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1711
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 03/02/1737
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 19/01/1737

Beschrijving:
Adriaan en Jenneke verhuizen maart 1739 naar Best

Gehuwd met:


355. Jenneke Peeter Steevens ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 27/10/1715
Huwelijksdatum: 03/02/1737
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 19/01/1737


356. Adriaan van Hastenbergh ( Vader - - Kind )
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 14/10/1742
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Er is een eerder huwelijk (29-8-1728) van Adriaan met Maria Petrus Versantvoort

Gehuwd met:


357. Johanna van de Koevring ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 10/01/1713
Huwelijksdatum: 14/10/1742
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


358. Petrus Aarts van de Moszelaar ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 18/02/1735
Huwelijksdatum: 10/10/1756
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 25/09/1756

Gehuwd met:


359. Ida Rudt Koolen ( - - Kind )
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 10/10/1756
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 25/09/1756


360. Joannes Ardt van Dinter ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 12/02/1747
Gehuwd te: Liempde

Gehuwd met:


361. Maria Nelis van der Schoot ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 27/10/1718
Huwelijksdatum: 12/02/1747
Gehuwd te: Liempde


362. Joannes Joannes van Rooij ( Vader - - Kind )

Huwelijksdatum: 08/02/1756
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Gehuwd met:


363. Catharina Adriaan Kerkhof ( Vader - Moeder - Kind )

Doopdatum 23/05/1733
Huwelijksdatum: 08/02/1756
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


364. Henricus Peters Verhagen (van der Hagen) ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1710

Huwelijksdatum: 10/02/1737
Gehuwd te: Breugel
Datum van overlijden: 30/05/1785

Beschrijving:

Kinderen:

1.Maria , ~Breugel 7-5-1738

2.Henricus (Hendrik) , ~Breugel 4-7-1740, zie kwartierstaat, klik op kind

3.Petronella , ~Breugel 16-9-1742

4.Antonius , ~Breugel 15-1-1745

5.Anthonius , ~Breugel 30-8-1746


Gehuwd met:


365. Maria Petrus Sanders ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Breugel
Doopdatum 15/09/1715
Huwelijksdatum: 10/02/1737
Gehuwd te: Breugel
Begraven: 30/05/1785
Begraven te: Breugel


366. Godefridus (Goort) van Wijck ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Breugel
Doopdatum 01/03/1727
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1744
Gehuwd te: Nuenen

Beschrijving:
doopgetuigen: Ludovicus Janse van Wijck en Maria Godefridus Willems

Gehuwd met:


367. Anna Maria van Geffen ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Mierlo
Doopdatum 02/12/1725
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1744
Gehuwd te: Nuenen
Begraven: 03/11/1785
Begraven te: Delft

Extra info: Begraven te Delft (Oude Kerk)

Beschrijving:
Anna hertrouwde in Nuenen (9-2-1749) met Johannes van der Horst368. Cornelis van de Laar ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 05/03/1709
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 01/04/1709
Huwelijksdatum: 02/11/1732
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 18/10/1732
Datum van overlijden: 06/12/1784
Overleden te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Cornelis woonde net als zijn ouders op hoeve De Grote Laar. In 1779 was hij ook eigenaar van hoeve De Vressel. Hij was borgemeester (1735) en schepen van Neijnsel en Vressel en ook schepen van Sint-Oedenrode. Kinderen: 1.Catharina , ~Sint-Oedenrode 28-8-1733 +Sint-Oedenrode 4-5-1753 2.Helena , ~Sint-Oedenrode 12-1-1735 +Sint-Oedenrode 10-4-1753 3.Wilhelmus , ~Sint-Oedenrode 19-11-1736 4.Wilhelmus , ~Sint-Oedenrode 1-10-1737 +Sint-Oedenrode ? 1830, xSint-Oedenrode 31-8-1760 Johanna Goort Hurcx (~Sint-Oedenrode 10-3-1726 +Sint-Oedenrode, dochter van Godefridus Hurcx en Petronella Peter Steven Joosten), 12 kinderen 5.Joannes (Jan) , ~Sint-Oedenrode 8-9-1741, zie kwartierstaat, klik op K 6.Franciscus , ~Sint-Oedenrode 16-1-1744 7.Wilhelmina , ~Sint-Oedenrode 12-7-1746 +Sint-Oedenrode 4-5-1753 8.Maria Henrica (Mieken), ~Sint-Oedenrode 7-8-1748 +Sint-Oedenrode 9-10-1817, xSint-Oedenrode 11-9-1768 Andries Thomas Hurcx (~Sint-Oedenrode 8-10-1748 +Sint-Oedenrode 22-11-1818, zoon van Thomas Hurcx en Maria Raymakers) 9.Adrianus , ~Sint-Oedenrode 15-12-1750 +Sint-Oedenrode 21-1-1824, x1)Sint-Oedenrode 1-9-1771 Christina Versantvoort (~Sint-Oedenrode 1-10-1749 +Sint-Oedenrode 10-5-1800, dochter van Cornelis Versantvoort), 9 kinderen, x2)Sint-Oedenrode 5-7-1801 Maria van de Hagen (~Son 2-2-1780 +Sint-Oedenrode 14-7-1868), 8 kinderen 10.Catharina , ~Sint-Oedenrode 12-6-1754 +Sint-Oedenrode 17-10-1825, xSint-Oedenrode 25-6-1775 Martinus Thomas Hurcx (~Sint-Oedenrode 8-1-1752 +Sint-Oedenrode 18-5-1818, zoon van Thomas Hurcx en Maria Raymakers)

Gehuwd met:


369. Elisabeth Versantvoort ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 02/03/1710
Huwelijksdatum: 02/11/1732
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 18/10/1732
Datum van overlijden: 02/05/1785
Overleden te: Sint-Oedenrode


370. Dirk (Theodorus Adriani) van de Rijt ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 08/07/1722
Huwelijksdatum: 23/05/1744
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: 25/06/1825
Overleden te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Dirk hertrouwde te Sint-Oedenrode op 20-4-1755 met Johanna van der Hagen Kinderen: 1.Joanna (Jenneke) , *Veghel 19-3-1749, zie kwartierstaat, klik op K 2.Antonius , *Sint-Oedenrode ong. 1751

Beroep:
borgemeester van Eerde en Eversche (1756)

Gehuwd met:


371. Antonetta (Antonia Joannis) Hoppenaars (Hupenaers) ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Veghel
Doopdatum 27/11/1726
Huwelijksdatum: 23/05/1744
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: 27/03/1754
Overleden te: Sint-Oedenrode


372. Martinus Kerkhof ( Vader - Moeder - Kind )
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 24/01/1750
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 10/01/1750

Gehuwd met:


373. Barbara Jan van Erp ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 04/02/1730
Huwelijksdatum: 24/01/1750
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 10/01/1750
Datum van overlijden: 12/08/1791
Overleden te: Sint-Oedenrode


374. Johannis Willem Kluijtmans ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 08/11/1737
Huwelijksdatum: 06/02/1757
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 22/01/1757

Gehuwd met:


375. Johanna Maria van der Heijden ( Vader - - Kind )
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 06/02/1757
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 22/01/1757


376. Leonardus Willem der Kinderen ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 08/11/1720
Huwelijksdatum: 07/02/1745
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 23/01/1745
Begraven: 03/04/1800
Begraven te: Sint-Oedenrode

Gehuwd met:


377. Johanna Gijsberti Raijmakers ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 14/05/1723
Huwelijksdatum: 07/02/1745
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 23/01/1745
Datum van overlijden: 16/12/1779
Overleden te: Sint-Oedenrode


378. Joannes Adriaen Kerkhof ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 24/12/1730
Huwelijksdatum: 02/02/1755
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 18/01/1755

Gehuwd met:


379. Jennemaria Cornelis van der Schoot ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 26/12/1734
Huwelijksdatum: 02/02/1755
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 18/01/1755


380. Joannes Rudt Cluijtmans ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 14/11/1727
Huwelijksdatum: 24/01/1750
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 10/01/1750

Gehuwd met:


381. Annamaria Lambert Versantvoort ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 09/01/1724
Huwelijksdatum: 24/01/1750
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 10/01/1750


382. Willem Matijs van de Laar ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 20/08/1718
Huwelijksdatum: 04/09/1746
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: (ongeveer) 1790
Overleden te:

Beschrijving:
Kinderen: 1.Anna Maria , ~Sint-Oedenrode 29-7-1747 +Sint-Oedenrode 13-5-1748 2.Mathias , ~Sint-Oedenrode 24-2-1748 of 24-2-1749 (?) +Sint-Oedenrode 30-1-1775 3.Anna Maria , ~Sint-Oedenrode 23-3-1750 of 23-3-1751 (?) +Sint-Oedenrode 4-11-1776 4.Maria , ~Sint-Oedenrode 11-4-1753 x ?1775 Gerard (Goort) Janse Raymakers, 10 kinderen 5.Francyna , ~Sint-Oedenrode 8-6-1755, zie kwartierstaat, klik op K 6.Catharina , ~Sint-Oedenrode 29-4-1757 +Sint-Oedenrode 5-3-1760 7.Henrica , ~Sint-Oedenrode 17-6-1759 +Sint-Oedenrode 20-12-1782 8.Cornelius , ~Sint-Oedenrode 10-4-1762 +Sint-Oedenrode 28-9-1762 9.Catharina , ~Sint-Oedenrode 30-8-1763 +Sint-Oedenrode 20-10-1832 10.Gerardus , ~Sint-Oedenrode 14-2-1765 +Sint-Oedenrode 12-10-1765

Gehuwd met:


383. Joanna Adriaen Vorstenbosch ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 14/04/1724
Huwelijksdatum: 04/09/1746
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: 18/03/1817
Overleden te: Sint-Oedenrode


384. Johann Wilhelm (Willem) Vietor (later Viëtor) ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1721
Geboorteplaats: Wolfhagen
Huwelijksdatum: 12/01/1751
Gehuwd te: Amsterdam
Ondertrouw: 29/12/1750

Beschrijving:

Johan Wilhelm vertrok uit Duitsland naar Nederland waar hij de voornaam Willem koos. Hij voorzag tevens de naam Vietor van een trema. In sommige Amsterdamse geboorteaktes weet men met de achternaam van Willem geen raad. In een paar gevallen wordt hij Willem Victor genoemd. Overzicht van de kinderen, allen gedoopt in de Amsterdamse Westerkerk, uitgezonderd Johannes, met wie de ouders naar de Zuiderkerk gingen:

1.Jacob(us) ~29-10-1751 (zoon in deze kwartierstaat, klik op kind)

2.Christoffel ~3-6-1753

3.Maria ~27-6-1755

4.Fredrik ~9-2-1757

5.Johannes ~22-3-1761


Gehuwd met:


385. Alida (Alieda) Koster ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Amsterdam
Doopdatum 03/02/1723
Huwelijksdatum: 12/01/1751
Gehuwd te: Amsterdam
Ondertrouw: 29/12/1750


386. Willem de Leeuw ( - - Kind )

Beschrijving:
Vermoedelijk zijn Jan de Leeuw en Sara Lodewijcx de ouders van Willem. Vooralsnog ontbreekt het harde bewijs. Willem en Grietje waren Ned. Hervormd. Kinderen, allen gedoopt te Amsterdam: 1.Saartje , ~22-9-1748, + voor 1796, zie kwartierstaat, klik op K 2.Jannetje , ~8-3-1750 3.Giertje , ~26-11-1752 4.Jan , ~30-1-1754 5.Abraham ~29-8-1755 + voor 1785 6.Arend ~23-3-1757

Gehuwd met:


387. Grietje Beelthouwer ( - - Kind )410. Dirk Noothout ( - - Kind )

Beschrijving:
Kinderen: 1.Dirk ~Amsterdam 19-4-1743, 2.Elizabeth , ~Amsterdam 28-2-1745, zie kwartierstaat, klik op K, 3.Cornelia , ~Amsterdam 7-4-1748.

Gehuwd met:


411. Elisabeth Drinkman ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Amsterdam
Doopdatum 29/10/1715


412. Frederik Alberts Bolenius ( - - Kind )414. Christiaan Andreas Sepp ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Goslar
Doopdatum 11/05/1710
Datum van overlijden: 02/08/1775
Overleden te: Amsterdam

Beschrijving:
Christiaan werd geboren in Goslar (nabij Hannover), hij werkte eerst in Hamburg en Gottingen. Na zijn huwelijk in Duitsland met Maria verhuisde hij voor 1739 naar Amsterdam. Hij kocht een huis aan de Rozengracht en werkte aan de Haarlemmerdijk. Christiaan verkreeg in biologische kring bekendheid door zijn studies naar vlinders en insekten. Zo schreef hij samen met zijn zoon Jan een achtdelig standaardwerk over deze dieren, getiteld Beschouwing der Wonderen Gods in minstgeachte schepzelen of Nederlandse insekten naar hunne aanmerkelijke huishouding, verwonderlijke gedaantewisseling en andere wetenswaardige bijzonderheden, volgens eigen ondervinding beschreeven, naar `t leven naauwkeurig getekend, in `t koper gebracht en gekleurd . In museum Boerhaave te Leiden is nog een 18e eeuwse vlinderkast van Sepp te zien, waar op iedere lade vermeld staat welke insekten erin lagen. De collectie vlinders zelf is overigens niet bewaard gebleven. Kinderen: 1. Maria Anna *Gottingen, zie kwartierstaat, klik op K 2. Johan Christiaan (Jan) *Amsterdam 8-11-1739 +Amsterdam 29-11-1811, boekverkoper, etser, stichter van Felix Meritis, x1) otr. Amsterdam 22-4-1788 met Sara Focking (~Amsterdam 25-1-1745 +Amsterdam 25-5-1773), 3 kinderen, x2) otr. Amsterdam 12-11-1773 met Wichertje Wichers Kruijs (*Giethoorn 14-7-17545 +De Rijp 18-1-1823), 9 kinderen 3. Johanna Elisabeth ~Amsterdam 2-2-1744 otr. Amsterdam 20-1-1775 met Bazilius Duijvens 4. Cornelis * ong. 1750 x A.R.E. Gerdes

Beroep:
entoloog, tekenaar, graveur, cartograaf, koopman, stichter van een boekwinkel plus drukkerij te Amsterdam, natuuronderzoeker

Gehuwd met:


415. Maria Elisabeth Deman ( - - Kind )416. Jan Aalbertse van Dijk ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 20/11/1712
Gehuwd te: Kockengen

Gehuwd met:


417. Geertje Cornelis van der Sluijs ( - - Kind )

Gedoopt te: Kockengen
Huwelijksdatum: 20/11/1712
Gehuwd te: Kockengen


418. Kornelis Dirckse Kercklaan ( - - Kind )
Geboorteplaats: Kockengen

Beschrijving:
Kinderen, gedoopt te Noorden: 1.Marritje , ~11-4-1718 g: Aaltje Pieters Gerevlied 2.Aaltje , ~18-1-1722 g: Lijsbet Nap 3.Trijntje , ~21-4-1726 g: Leuntje Kercklaan, zie kwartierstaat, klik op K

Gehuwd met:


419. Grietje Pieterse Geervlied ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Noorden (g: Annetjen Jans Groen)
Doopdatum 04/07/1683
Begraven: 17/10/1765
Begraven te: Noorden

Extra info: Begraven te Noorden 17-10-1765 (zuider kerkhof, pro deo)420. Klaas Jacobse Spinhoven ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1702
Geboorteplaats: Lexmond
Huwelijksdatum: 31/12/1730
Gehuwd te: Heij en Boeicop
Ondertrouw: 10/12/1730
Begraven: 22/02/1786
Begraven te: Heijkop

Beschrijving:

Klaas en Maagje woonden achtereenvolgens in Heikop, Lexmond en Vreeswijk.

Kinderen:

1.Joosje , ~Heij- en Boeicop 24-6-1731, +23-8-1796, xLopikerkapel 23-12-1759 met Willem Ariensz Oskam, 1 kind

2.Jan , schepen, ~Heij- en Boeicop 15-2-1733, ong.19-10-1781, xVreeswijk 17-8-1754 met Eeltje Kop, 9 kinderen

3.Jacob , melkverkoper, ~Lakerveld 8-5-1735, xVreeswijk 7-11-1762 met Teuntjen van Arkel, 7 kinderen

4.Cornelis , ~Lakerveld 12-6-1737, +Vreeswijk 9-9-1769, xVreeswijk 27-4-1760 met Sibella Sweserijn, 5 kinderen

5.Gerrit , ~Lakerveld 3-5-1739, +Lexmond 6-1-1786, xWijk bij Duurstede 28-10-1767 met Judikje van Udo

6.Marrigje , ~Vreeswijk 24-1-1742, +Vreeswijk 8-11-1770

7.Hendrickje , ~Vreeswijk 8-11-1744, +Jutphaas 18-12-1808, bleef ongehuwd, kreeg echter wel een kind

8.Andries , ~Vreeswijk 16-7-1747, +Jutphaas 27-10-1814, xUtrecht 23-3-1775 met Elisabeth van Tessel, 7 kinderen

9.Teunis , ~Vreeswijk 24-3-1750, zie kwartierstaat, klik op kind

10.Maagje , ~Vreeswijk 1-7-1752, +Heijcop 3-4-1795, xVreeswijk 2-3-1774 met Cornelis (de) Vos

11.NN , *Vreeswijk 2-7-1753, +Vreeswijk 5-7-1753


Beroep:

boer


Gehuwd met:


421. Maagje (Maike) Jans Heikop ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Heijkop
Doopdatum 13/10/1709
Huwelijksdatum: 31/12/1730
Gehuwd te: Heij en Boeicop
Ondertrouw: 10/12/1730
Begraven: 02/07/1753
Begraven te: Vreeswijk

Beschrijving:

Maagje is geboren in het Hoogehuis op het Hoogemiet. Zij overleed tijdens de bevalling van haar elfde kind en werd in Vreeswijk op het kerkhof begraven (RA Utrecht, boek 549, blz. 29). Het kind was niet levensvatbaar; het overleed enkele dagen later en werd naamloos begraven.
422. Christiaan Jansz Kellij ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1707
Geboorteplaats: Utrecht
Huwelijksdatum: 03/05/1744
Gehuwd te: BlauwCapel
Datum van overlijden: 29/05/1773
Overleden te: Utrecht

Beschrijving:

Christiaan trouwde eerder met Willemijntje Lokhorst, weduwe van Jan Blok. Christiaan Kelly en Dirkje Geitenbeek hadden in ieder geval ook nog een zoon Johannes


Gehuwd met:


423. Dirkje Willems Geitenbeek ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Woudenberg
Doopdatum 23/02/1710
Huwelijksdatum: 03/05/1744
Gehuwd te: BlauwCapel


424. Hendrik Bennik ( - - Kind )

Gehuwd met:


425. Maria Verkerk ( - - Kind )440. Minholt Evo Westerwijk ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 29/05/1749

Beschrijving:
Er is een eerste huwelijk van Minholt met Elisabeth Martha Bouman.

Beroep:
Vaandrig in de compagnie Rouse (11-2-1745), sous-luitenant in de compagnie Aylva, luitenant in compagnie De Schepper (8-1-1754), luitenant in compagnie Grenadiers van generaal Aylva (22-5-1754) (coll. Nauta, Leeuwarden)

Gehuwd met:


441. Rica Aurelia Fockens ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 29/05/1749

Beschrijving:
Rica hertrouwde met dr. Wouter van Bijler uit Hoogezand.444. Jacobus Winshemius ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Embden
Doopdatum 03/05/1705
Huwelijksdatum: 30/01/1740
Datum van overlijden: 20/08/1773
Overleden te: Groningen

Beschrijving:

Jacobus woonde in de Turftorenstraat te Groningen. Naast Johan Kaspar (klik op kind) hadden Jacobus en Siberdina een dochter Anna Siberdina (*Groningen 5-2-1741).


Beroep:

taelman (=belastingambtenaar)


Gehuwd met:


445. Siberdina Margaretha Emmen ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Groningen
Doopdatum 15/10/1697
Huwelijksdatum: 30/01/1740
Datum van overlijden: 05/11/1763
Overleden te: Groningen


446. Petrus Berghuis (Bergchaus) ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 08/01/1725
Geboorteplaats: Koevorden (vermoedelijk)
Huwelijksdatum: 10/12/1758
Datum van overlijden: 27/12/1784
Overleden te: Wanswerd

Beroep:
dominee, theoloog

Gehuwd met:


447. Elisabeth van Hiccaard ( Vader - - Kind )

Huwelijksdatum: 10/12/1758


455. Marie Jeanne Combinand ( - - Kind )456. Johann in der Maur ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Bernang (St. Gallen, Zwi)
Doopdatum 15/02/1709
Huwelijksdatum: 07/03/1730
Gehuwd te: Bernang (Zwi)
Datum van overlijden: 07/10/1743
Overleden te: Bernang (St.Gallen, Zwi)

Beroep:

kousenbreier


Gehuwd met:


457. Regula Kauffmann ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Bernang (St. Gallen, Zwi)
Doopdatum 12/12/1708
Huwelijksdatum: 07/03/1730
Gehuwd te: Bernang (Zwi)
Datum van overlijden: 29/01/1782
Overleden te: Bernang (St. Gallen, Zwi)

Beschrijving:

Regula hertrouwde op 9 juni 1744 in Bernang met Hans Heinrich Ritz.
458. Leendert Surendonk ( Vader - Moeder - Kind )

Beschrijving:

Leendert woonde te Utrecht. Kinderen:

Antonetta (klik op kind)

Maria

Christina

Jelis

Helena


Gehuwd met:


459. Magteld Heck ( - - Kind )500. Cornelis van Lottum ( - - Kind )

Gehuwd met:


501. Maria de Louters ( - - Kind )502. Sander van der Velden ( - - Kind )

Beschrijving:

Kinderen:

-Clasina (* ong.1741, +Utrecht 11-12-1836

-Hendrika (* ong.1745, zie kwartierstaat, klik op kind)


Gehuwd met:


503. Niesje van Vleuten ( - - Kind )508. Machiel Vullis ( - - Kind )

Gehuwd met:


509. Geertrui van den Brink ( - - Kind )510. Hendrik (Henricus) Goes ( Vader - Moeder - Kind )
Geboorteplaats: Op den Rijn
Gedoopt te: Jutphaas
Doopdatum 27/09/1713
Huwelijksdatum: 17/04/1745
Gehuwd te: Jutphaas

Beschrijving:

Kinderen:

1. Gisbert ~Jutphaas 11-1-1746

2. Henderijntje (Henderina, Hendrikje) ~Jutphaas 21-12-1746, zie kwartierstaat, klik op kind

3. Giesbert ~Jutphaas 25-10-1749

4. Hendrik (werkman) ~Jutphaas 14-12-1753 +Achthoven 8-9-1827, x Klazina van Hienen

5. Jan ~Jutphaas 13-10-1759


Gehuwd met:


511. Willemina (Willemijntje) Hendrikse de Kruijff (de Cruif) ( Vader - Moeder - Kind )

Huwelijksdatum: 17/04/1745
Gehuwd te: Jutphaas


[ < Naar generatie 8 < ] [Home] [ > Naar generatie 10 > ]
© erichornstra.nl
Login