XOPQBNMKK [ < Naar generatie 7 < ] [Home] [ > Naar generatie 9 > ]

Generatie 8

128. Fimme Hanses - - - - ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 23/05/1728
Geboorteplaats: Rijs
Gedoopt te: Harich
Doopdatum 23/05/1728
Huwelijksdatum: 05/01/1766
Gehuwd te: Hemelum

Gehuwd te Hemelum 5-1-1766 (Ned. Herv.) en Balk 7-1-1766 (R.K.)

Datum van overlijden: 01/01/1788
Overleden te: Harich

Beschrijving:

De zeven kinderen van Fimme Hanses kozen in de Napoleontische tijd vijf verschillende achternamen:

1.Hans Fimmes Hornstra , boer, *Hoogebergen ~29-10-1766, zie kwartierstaat, klik op kind

2.Lambert Fimmes Bouwma , werkman, *Hoogebergen ~20-4-1769 +Mirns en Bakhuizen 25-7-1833 x15-5-1808 met Jetske Harmens de Vries (*Ypecolsga ong.1788 +Gaasterland 25-7-1835, dochter van Harmen Luudze de Vries en Gatske Sjoukes Bergsma), 9 kinderen. Deze Bouwma-tak is in mannelijke lijn uitgestorven. Lambert was analfabeet. Bij het aannemen van de achternaam (24-12-1811) vermeldt de akte 'en heeft deze met ons niet natekend, als verklaard hebbende niet te kunnen schrijven'

3.Sjouke Fimmes van der Wal , arbeider, timmerman, *Hoogebergen ~8-4-1771 +27-5-1830 x4-5-1806 met Gatske Lammerts van der Meer (werkvrouw, *Ypecolsga 31-8-1784 +Bakhuizen 6-7-1851, dochter van Lammert Boukes en Zwaantje Wiepkes), 8 kinderen. Ook Sjouke kon niet schrijven

4.Jantje Fimmes van der Wal , *Hoogebergen ~12-6-1773 +Heerenveen 7-8-1846 x ong.1799 Frans Annes Jongstra (schoolmeester, later griffier van de arrondissementsrechtbank te Heerenveen, ~Bakhuizen 5-9-1772, + na 1846, zoon van Anne Frankes Jongstra en Antje Hessels Bouma), 6 kinderen

5.Jacob van der Wal , landbouwer, *Hoogebergen ~5-10-1775 +Hemelumer Oldeferd 21-5-1821 xBakhuizen 10-9-1808 met Dieuwke Goukes Kooistra (*De Woude 8-11-1781 +Hemelumer Oldeferd 3-3-1865). 1 kind: Gouke (1810). Jacob verklaarde op 23-12-1811 'bijna niets te kunnen schrijven'. Het gezin woonde op dat moment in Bakhuizen

6.Berend Fimmes Nagelhout , visserman, herbergier, *Hoogebergen ~13-12-1777 +Mirns 4-10-1857 xBakhuizen 18-8-1803 met Rink Jans Krol (*In de Wiel 18-9-1778 +Mirns 6-1-1833, dochter van Jan Krol en Gatske Auckes Sonsma), 11 kinderen

7.Fimke (Fimkjen) Fimmes de Jong , naaister *Harich ~30-3-1782 +Gaasterland 11-11-1812, ongehuwd gebleven


Beroep:

werkman


Gehuwd met:


129. Durkje Lamberts (Lammerts) Coldeweijer (Coldewaaijer, Koldewaager) ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 13/04/1741
Geboorteplaats: Hemelum
Gedoopt te: Harich
Doopdatum 13/04/1741
Huwelijksdatum: 05/01/1766
Gehuwd te: Hemelum

Gehuwd te Hemelum 5-1-1766 (Ned. Herv.) en Balk 7-1-1766 (R.K.)

Datum van overlijden: 22/01/1812
Overleden te: Harich


130. Doeke Pieters - - - - ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1725
Geboorteplaats: Ypecolsga
Huwelijksdatum: 06/09/1761
Gehuwd te: Woudsend
Datum van overlijden: 24/02/1808
Overleden te: Woudsend

Beschrijving:

Doeke was huisman te Indijk, hij hertrouwde te Woudsend 31-5-1772 met Hiltje Jacobs (+Woudsend 8-4-1802). Doeke was gebruiker van onder meer 2 pm land 'de Twirre', 8 pm land in de Noordschap en 1 pm land aan de Hooidijk te Woudsend.

Kinderen:

1.Pieter , boer in Indijk, *Woudsend ong.1762 +Indijk 5-2-1809 xWorkum (RK) 14-1-1801 met Grietje Lieuwes Overmeer (~Workum 6-9-1778 +Indijk 16-12-1818, dochter van Lieuwe Ages Overmeer en Jeltje Eelkes de Jong), 6 kinderen

2.Maria (Marijke) , ~Woudsend 3-9-1763, zie kwartierstaat, klik op kind

3.Jisk , ~Woudsend 14-3-1765 +Sint-Nicolaasga 22-12-1851 x1)Sint-Nicolaasga (statie op de Heide) 19-8-1783 met Tjebbe Jacobs (winkelier, ~Sint-Nicolaasga 1-11-1749 +27-7-1794, zoon van Jacob Tjeers en Reinske Tjebbes) x2)gerecht Doniawerstal / R.K. Sint-Nicolaasga (statie op de Heide) resp. 18 en 20-6-1795 met Pieter Roelofs de Ree (~Sint-Nicolaasga 26-2-1763 +Sint-Nicolaasga 6-9-1826, zoon van Roelof Johannes en Trijntje Sakes)

4.Johannes , ~Woudsend 13-12-1766

5.Eelke , ~13-12-1766


Beroep:

boer


Gehuwd met:


131. Jantje Beerns - - - - ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 06/09/1761
Gehuwd te: Woudsend


132. Gerrit Lamberts - - - - ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Bakhuizen
Doopdatum 28/01/1732
Huwelijksdatum: 08/02/1758
Gehuwd te: Bakhuizen
Datum van overlijden: 01/01/1774
Overleden te: Oudemirdum

Beschrijving:

Kinderen:

1.Jacob , ~Bakhuizen 31-5-1759 +Gaasterland 9-5-1831 xBakhuizen 18-7-1785 met Harmke Lammerts Roodhof (*ong.1760 +Hemelumer Oldeferd 8-6-1822), 8 kinderen

2.Lambert , landbouwer, ~Wijckel 8-12-1764 +Oudemirdum 5-2-1827

3.Lieuwe , winkelier, ~Balk 1-12-1766, zie kwartierstaat, klik op kind

4.Akke , ~Balk 19-8-1769 +Gaasterland 17-4-1848 x1)Oudemirdum 11-5-1788 met Durk Sietzes, (3 kinderen), x2)Bakhuizen 27-1-1794 met Berend Lamberts Roodhof (1 kind), x3)Bakhuizen 28-5-1797 met (waarschijnlijk) Tijlke Jans

5.Berend , landbouwer, ~Balk 29-8-1774 +Wijckel 7-6-1830 xBakhuizen 9-5-1802 met Reinsk Ymes Haarsma (~Harich 23-1-1776 +Gaasterland 8-11-1859, dochter van Yme Hylkes en Hendrikje Aarnts), 6 kinderen


Beroep:

landbouwer


Gehuwd met:


133. Aath Lieuwes (Menalda) ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Warns
Doopdatum 04/11/1736
Huwelijksdatum: 08/02/1758
Gehuwd te: Bakhuizen
Overleden te: Oudemirdum

Beroep:
landbouwer134. Anne Franses - - - - ( Vader - Moeder - Kind )
Geboorteplaats: Koudum
Gedoopt te: Bakhuizen
Doopdatum 06/04/1738
Huwelijksdatum: 13/07/1766
Gehuwd te: Stavoren

Gehuwd te Stavoren 13-7-1766 (Ned.Herv.), Bakhuizen 16-7-1766 (R.K.)

Datum van overlijden: 22/10/1809
Overleden te: Bakhuizen

Beschrijving:

Kinderen:

1.Franciscus , ~Bakhuizen 5-9-1772

2.Hessel , ~Bakhuizen 16-4-1776

3.Gooitske , ~Bakhuizen 26-9-1780, zie kwartierstaat, klik op klik


Beroep:

binnenvaartschipper


Gehuwd met:


135. Antje Hessels - - - - ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Bakhuizen
Doopdatum 24/06/1736
Huwelijksdatum: 13/07/1766
Gehuwd te: Stavoren

Gehuwd te Stavoren 13-7-1766 (Ned.Herv.), Bakhuizen 16-7-1766 (R.K.)136. Rimmer Epkes Kloosterman ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 24/08/1751
Geboorteplaats: Heeg
Gedoopt te: Heeg
Doopdatum 01/09/1751
Huwelijksdatum: 27/05/1771
Gehuwd te: Heeg
Datum van overlijden: 23/09/1820
Overleden te: Rijs

Beschrijving:

Kinderen:

1.Aantje , ~Heeg 26-9-1771

2.Epke , ~Heeg 16-10-1772 +16-1-1825 xMarijke Lubberts Postma (werkvrouw, *Sondel 5-3-1777 +Mirns & Bakhuizen 8-1-1825). Kinderen: Geertje, Rimmer en Lubbert

3.Johannes , ~Heeg 8-8-1775 xKornelia Reins, kind: Willemke (*25-3-1811)

4.Tjalling , ~Heeg 27-11-1777, zie kwartierstaat, klik op kind

5.Froukje , ~Heeg 8-2-1784

Bij de naamsaanneming van Rimmer in 1811 staat dat zoon Tjalling op dat moment 32 jaar is. In dat geval zou hij in 1779 geboren moeten zijn. Is 27-11-1777 wellicht de geboortedatum van een snel overleden broer?


Beroep:

schipper


Gehuwd met:


137. Willemke Jans - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1750
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 27/05/1771
Gehuwd te: Heeg
Datum van overlijden: 25/11/1827
Overleden te: Rijs

Beroep:
werkvrouw138. Fonger Pieters de Jong ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 15/11/1779
Gehuwd te: Molkwerum

Beschrijving:

Fonger en Sipke hadden naast Jantje ook een zoon Abe (* ong.1786)


Beroep:

schippersgezel


Gehuwd met:


139. Sipke Joukes (de Jong?) ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 15/11/1779
Gehuwd te: Molkwerum


140. Lykle Jans Schaper ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1743

Huwelijksdatum: 15/05/1773
Gehuwd te: Hemelum
Datum van overlijden: 23/03/1806
Overleden te: Nijemirdum

Beschrijving:

In de trouwakte staat vermeld dat Lykle van Oudemirdum kwam en Attje van Rijs. Lykle hertrouwde te Bakhuizen 22-4-1782 met Martjen Durks. Zij kwam van 'Backhuijsen'. Er zijn drie kinderen uit het eerste huwelijk met Attje en twee uit het tweede huwelijk.

1.Jan , *Huiteburen ~Bakhuizen 29-1-1774

2.Aant , boer, *Huiteburen, zie kwartierstaat, klik op klik

3.Willem , *Huitebuuren ~Bakhuizen 5-1-1778

 

4.Durk , veenbaas, *Huiteburen ~Bakhuizen 23-4-1783 +Gaasterland 3-5-1831 xBalk 9-12-1805 met Sjouke Aukes Terpstra (boerin, ~Balk 28-10-1785 +Hemelum 30-11-1828, dochter van Auke Jotjes Terpstra en Hetske Wouters Bruinsma), 7 kinderen

5.Cornelia , *Huiteburen ~Bakhuizen 4-9-1785


Beroep:

boer


Gehuwd met:


141. Attje Aants - - - - ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 15/05/1773
Gehuwd te: Hemelum
Datum van overlijden: (voor) 1782


142. Auke Jotjes Terpstra ( Vader - Moeder - Kind )
Geboorteplaats: Elahuizen
Gedoopt te: Balk
Doopdatum 16/08/1741
Huwelijksdatum: 10/10/1773
Gehuwd te: Balk
Datum van overlijden: 30/01/1820
Overleden te: Balk

Beschrijving:

Kinderen:

1.Wouter Aukes Bruinsma , ~Balk 14-2-1776 xHeeg 24-11-1799 met Akke (Aukje) Wopkes (Rouwerda) uit Idzega (* ong.1779 +Gaasterland 4-1-1859, dochter van Wopke Riemers en Akke Siberens uit Heeg). Wouter - die als enige de achternaam van zijn moeder aannam - en Akke woonden in Kuinre. Kinderen: Wopke, Auke en Hetske

2.Dottje , inlandse kramer, ~Balk 3-10-1778 +Balk 22-2-1842 xBalk 13-6-1802 met Jan Willems Schaper (*Huiteburen ~Bakhuizen 2-9-1772 +Harich 6-12-1843, werkman, woonde te Wijckel, zoon van Willem Jans en Kornelia Kornelis), kinderen: Willem (~Balk 25-3-1803), Kornelia (~Balk 13-5-1804) en Willem (~Balk 13-2-1807)

3.Attje , ~Balk 7-9-1781, zie kwartierstaat, klik op kind

4.Sjoeke (Sjuwke) boerin, ~Balk 28-10-1785 +Hemelum 30-11-1828 xBalk 9-12-1805 met Durk Lykles Schaper (+Gaasterland 3-5-1831, veenbaas, zoon van Lykle Jans Schaper en Attje Aants), 7 kinderen

5.Jottje , ~Balk 6-1-1789, +Groningen 27-2-1819 (in garnizoenshospitaal), bleef ongehuwd, woonde in 1812 in Sloten

6.Hinke , ~Balk 9-12-1790 +Balk 11-9-1865, xBalk 25-11-1810 met Durk Hendriks Kempe (*Arum 4-7-1778, veenbaas, wonende te Kolderwolde en te Oudega)

7.Jan , veenbaas, ~Balk 9-1-1793 +Bakhuizen 16-11-1840 xHemelumer Oldeferd 1-6-1826 met Ida Baukes de Jong (*Koudum 21-10-1803 +Bakhuizen 5-6-1844, dochter van Bauke Tjeerds de Jong en Gooits Lubberts), 9 kinderen


Beroep:

kastelein van herberg 'De Haas' in Balk


Gehuwd met:


143. Hetske Wouters Bruinsma ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1747
Geboorteplaats: Balk
Huwelijksdatum: 10/10/1773
Gehuwd te: Balk
Datum van overlijden: 10/10/1826
Overleden te: Hemelum

Beroep:

winkelierse
144. Pieter Tieleman Stevens ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Den Haag
Doopdatum 26/03/1728
Datum van overlijden: (voor) 1797
Overleden te: Den Haag

Beschrijving:

Pieter neemt, blijkens een notariële akte, op 30-12-1765 een wagenmakerij over.

Kinderen:

1.Anthonia , ~1764, x Jan van Kerkwijk

2.Koenraadt , ~18-5-1766, + voor 9-5-1798

3.Arnoldus , ~19-7-1767, zie kwartierstaat, klik op kind

4.Cornelia , ~1-3-1769, + voor 9-5-1798


Beroep:

meester wielenmaker, koetsbouwer


Gehuwd met:


145. Johanna Margrita Fris ( - - Kind )146. Cornelis Wouters Pronk ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Scheveningen
Doopdatum 31/10/1717
Huwelijksdatum: 04/05/1749
Gehuwd te: Scheveningen
Begraven: 06/03/1796
Begraven te: Scheveningen

Beschrijving:

Kinderen:

1. Gerrit (of Gerritje?) , ~Scheveningen 14-1-1750

2.Alida , ~Scheveningen 1753

3.Christina , ~Scheveningen 19-5-1754

4.Alida , ~Scheveningen 26-2-1758, zie kwartierstaat, klik op kind

 

Cornelis Wouterse huwde eerder op 6-5-1742 te Scheveningen met Maria Sire Blok.


Gehuwd met:


147. Arentje Gerrits Taal ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Katwijk aan Zee
Doopdatum 13/06/1722
Huwelijksdatum: 04/05/1749
Gehuwd te: Scheveningen
Begraven: 29/01/1776
Begraven te: Scheveningen


148. Jan Ariensz van Herwijnen ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 24/01/1724
Geboorteplaats: Almkerk
Huwelijksdatum: 25/03/1759
Gehuwd te: Almkerk
Ondertrouw: 02/03/1759

Beschrijving:

Kinderen:

1.Jenneke , ~Almkerk 15-5-1760

2.Lucas , ~Almkerk 14-3-1762

3.Arie , ~Almkerk 25-11-1764

4.Jacob , ~Almkerk 17-5-1767

5.Jacomina , ~Almkerk 4-3-1770

6.Zeger , ~Almkerk 13-12-1772, zie kwartierstaat, klik op kind

7.Jacob , *Almkerk 5-6-1775 ~11-6-1775

8.Jacomijntje , *Almkerk 7-10-1776 ~13-10-1776

9.Elsje , *Almkerk 17-2-1779 ~19-2-1779


Gehuwd met:


149. Trijntje Luycasse van Drunen ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 04/09/1734
Geboorteplaats: Almkerk
Huwelijksdatum: 25/03/1759
Gehuwd te: Almkerk
Ondertrouw: 02/03/1759


150. Cornelis Potters ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1745
Geboorteplaats: Werkendam
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1770
Datum van overlijden: (voor) 1776
Overleden te: Almkerk

Overleden voor 22-1-1776 (doop jongste kind)


Beschrijving:

Kinderen:

1.Lijntje , ~Woudrichem 25-2-1770

2.Aaltje , *Werkendam 3-8-1772, zie kwartierstaat, klik op kind

3.Cornelis , *Almkerk 22-1-1776, xElisabeth Jacobs van der Stelt (~Werkendam 23-5-1779, dochter van Jacob Gerritsz van der Stelt en Maria Vosterman)


Gehuwd met:


151. Bastiaantje (Sebastiaantje) de Man ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Almkerk
Doopdatum 01/05/1746
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1770
Datum van overlijden: 29/09/1832
Overleden te: De Werken

In de buurt van Sleeuwijk

Beschrijving:
Bastiaantje hertrouwde in Almkerk (31-5-1787) met Hendrick Lauwerens Smeukers (~Almkerk-Emmikhoven 23-8-1733 +Werkendam 4-10-1804, zoon van Lauwerens Arentsz Smeukers en Dirske Hendriks Sagt)

Beroep:
herbergierster152. Evert Everts ( - - Kind )

Beschrijving:
Van Evert en Elisabeth is slechts bekend dat hun zoon Willem in Embden werd geboren

Gehuwd met:


153. Elisabeth Willems ( - - Kind )154. Hendrik Vervelden ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Aalten
Doopdatum 23/10/1734
Huwelijksdatum: 22/01/1762
Gehuwd te: Aalten
Datum van overlijden: 02/05/1815
Overleden te: Dale

Dale in de buurt van Aalten


Beschrijving:

Kinderen:

1.Willemina , ~Aalten 2-11-1766, zie kwartierstaat, klik op kind

2.Berend , ~Aalten 28-1-1770

3.Garrit Jan , ~Aalten 3-11-1771

4.Geert , landbouwer, *Aalten 15-7-1776 ~Aalten 21-7-1776, xAalten 2-3-1821 met Aleida Navis (landbouwster, * ong.1772, dochter van Hendrik Jan Navis en Christina Aalbers)

5.Lammert , *Aalten 28-10-1779 ~Aalten 31-10-1779

6.Barent Hendrik , *Aalten 6-3-1786 ~Aalten 12-3-1786


Gehuwd met:


155. Hendrika (Hendersken) Gussenklo ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Aalten
Doopdatum 19/03/1741
Huwelijksdatum: 22/01/1762
Gehuwd te: Aalten
Datum van overlijden: 22/03/1825
Overleden te: Lintelo

In de buurt van Aalten156. Huibert Jobszn de Jong ( Vader - Moeder - Kind )
Geboorteplaats: Hardinxveld
Gedoopt te: Hardinxveld
Doopdatum 09/12/1731
Huwelijksdatum: 20/09/1767
Gehuwd te: Bleskensgraaf
Ondertrouw: 28/08/1767

Beschrijving:

Kinderen:

1.Job , ~Hardinxveld 26-3-1769 xBartje Groeneveld(?)

2.Jan , ~Hardinxveld 13-5-1770, zie kwartierstaat, klik op kind

3.Pieter , ~Hardinxveld 12-5-1771, xWillemina van de Heuvel, zoon: Jan (*27-12-1812)

4.Elisabeth , ~Hardinxveld 6-9-1772

5.Maria , ~Hardinxveld 29-8-1773

6.Cornelia , ~Hardinxveld 25-9-1774

7.Huijbert , ~Hardinxveld 8-9-1776, xElisabeth Loorpe

8.Maria , ~Hardinxveld 14-9-1777

9.Teuna , ~Hardinxveld 29-11-1778


Gehuwd met:


157. Teuna Jansdr Pijl ( Vader - Moeder - Kind )
Geboorteplaats: Bleskensgraaf
Gedoopt te: Bleskensgraaf
Doopdatum 03/03/1739
Huwelijksdatum: 20/09/1767
Gehuwd te: Bleskensgraaf
Ondertrouw: 28/08/1767


158. Pieter Dirks Sluijmer ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Ammerstol
Doopdatum 20/01/1754
Huwelijksdatum: 14/04/1775
Gehuwd te: Hardinxveld

Beschrijving:

Kinderen:

1.Dirk , ~Hardinxveld 30-7-1775

2.Zander , ~Hardinxveld 30-3-1777

3.Pietertje , ~Hardinxveld 20-2-1780, zie kwartierstaat, klik op kind

4.Dirk , ~Hardinxveld 11-2-1781

5.Bart , ~Hardinxveld 25-5-1788


Gehuwd met:


159. Grietje Sanders Groeneveld ( Vader - Moeder - Kind )
Geboorteplaats: Hardinxveld
Gedoopt te: Hardinxveld
Doopdatum 14/01/1750
Huwelijksdatum: 14/04/1775
Gehuwd te: Hardinxveld
Datum van overlijden: 16/11/1821
Overleden te: Hardinxveld


160. Lambertus Janse Versantvoort ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 08/03/1763
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 04/02/1787
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: 08/06/1826
Overleden te: Liempde

Beschrijving:

Kinderen:

1.Joannes , ~Sint-Oedenrode 14-11-1787 +15-4-1816

2.Henricus , ~Sint-Oedenrode 2-4-1790, Brabantse Leeuw 1989 noemt Henricus in een lijst vermiste Brabanders, die dienden in de legers van Napoleon. Hij maakte daar deel uit van het 146 bat. Voltigeurs (soldaat lichte infanterie). Laatste tijding: Noudorf juli 1812.

3.Wilhelmus (Willem) , landbouwer te Liempde, ~Sint-Oedenrode 27-5-1792

4.Barbara , ~Sint-Oedenrode 25-10-1794

5.Joannes (Jan) , ~Sint-Oedenrode 22-7-1798, zie kwartierstaat, klik op kind

6.Adrianus , ~Sint-Oedenrode 25-1-1804

 

In het bevolkingsregister van 1810 (Olland en Houtem) staat Lambert beschreven als cultivateur, peu de fortune. Van de zes kinderen zijn de oudste twee dan al het huis uit.


Beroep:

landbouwer


Gehuwd met:


161. Johanna Willems van Rooij ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 15/11/1762
Geboorteplaats: Boxtel
Huwelijksdatum: 04/02/1787
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: 08/04/1827
Overleden te: Liempde

Beroep:

boerin
162. Joannes van der Heijden ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 31/05/1766
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 03/09/1797
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 19/08/1797
Datum van overlijden: 01/02/1853
Overleden te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:

Joannes trouwde eerder (St-Oedenrode 7-9-1794) met Emerentiana Kluijtmans.


Beroep:

boer


Gehuwd met:


163. Catharina Habraken ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 29/07/1776
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 03/09/1797
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 19/08/1797
Datum van overlijden: 30/04/1841
Overleden te: Sint-Oedenrode

Beroep:

boerin
164. Arnoldus van Dinter ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 12/04/1759
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 17/10/1784
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: 02/03/1821
Overleden te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:

Kinderen:

1.Jan Aert , ~Sint-Oedenrode 20-10-1785, zie kwartierstaat, klik op kind

2.Adriaan , ~Sint-Oedenrode 17-8-1788 +Sint-Oedenrode 18-6-1879(??) xSint-Oedenrode 3-2-1832 met Anna Maria van Rijsingen (~Sint-Oedenrode 8-7-1798, dochter van Daniel van Rijsingen en Johanna van der Heijden)

3.Maria Catharina , ~Sint-Oedenrode 10-3-1796 xSint-Oedenrode 11-2-1820 met Johannes Vogels (~Sint-Oedenrode 1-10-1791, zoon van Johannes Vogels en Henrica Kluijtmans)

4.Maria , ~Sint-Oedenrode 1-12-1798 xSint-Oedenrode 11-2-1831 met Henricus van Zon (~Sint-Oedenrode 7-6-1802, zoon van Wilhelmus van Zon en Wilhelma van de Ven)


Gehuwd met:


165. Wilhelmina van Roij ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 16/12/1759
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 17/10/1784
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


166. Hendrik Verhagen ( Vader - Moeder - Kind )

Huwelijksdatum: 23/11/1766
Gehuwd te: Nuenen
Ondertrouw: 08/11/1766

Onderhuwelijk bij de predikant thuis, omdat de sleutel van de kerk zoek was

Gehuwd met:


167. Johanna van Wijk ( Vader - Moeder - Kind )
Geboorteplaats: Gerwen
Gedoopt te: Nuenen
Doopdatum 01/12/1745
Huwelijksdatum: 23/11/1766
Gehuwd te: Nuenen
Ondertrouw: 08/11/1766

Onderhuwelijk bij de predikant thuis, omdat de sleutel van de kerk zoek was168. Peter (Pieter) van Bavel ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Breda
Doopdatum 13/06/1746
Huwelijksdatum: 15/02/1767
Gehuwd te: Breda
Ondertrouw: 31/01/1767

Beschrijving:

Kinderen:

1.Adriaan , *Breda 13-5-1767 +Teteringen 12-9-1809, xBreda 6-2-1791 met Joanna Verheijen (*Breda 16-1-1764 +Breda 22-3-1837), 7 kinderen

2.Cornelis Arnoldus , *Breda 1768

3.Josijna Maria , *Breda 1775

4.Arnoldus , *Breda 23-8-1782, zie kwartierstaat, klik op kind


Gehuwd met:


169. Jacoba Thijsen (Teijsen) ( Vader - Moeder - Kind )
Geboorteplaats: Breda
Huwelijksdatum: 15/02/1767
Gehuwd te: Breda
Ondertrouw: 31/01/1767
Datum van overlijden: 06/01/1791
Overleden te: Breda
Begraven: 08/01/1791
Begraven te: Breda


170. Leonardus (Leendert) Nijssen ( - - Kind )

Gehuwd met:


171. Josina (Joanna) Edelmans ( - - Kind )172. Jan Baptist Horsten ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 22/08/1759
Geboorteplaats: Tilburg
Huwelijksdatum: 30/05/1784
Gehuwd te: Tilburg
Datum van overlijden: 04/04/1816
Overleden te: Tilburg

Beschrijving:

Kinderen:

1.Maria Elisabeth , naaister, ~Tilburg 18-2-1786 xTilburg 16-8-1824 met Johannes de Bruijn (*Amsterdam 23-1-1801, bleker, zoon van Hendrik de Bruijn en Catharina Vonk)

2.Josephus , wever, ~Tilburg 27-12-1789 +Tilburg 7-9-1830 xTilburg 14-5-1817 met Johanna van Dijk (~Tilburg 12-6-1789 +Tilburg 15-9-1830, spinster, dochter van Michiel Laurens van Dijk en Johanna Catharina Coebergen), 6 kinderen

3.Johannes , droogscheerder, ~Tilburg 13-11-1792 +Tilburg 3-7-1857 xTilburg 21-12-1820 met Wilhelmina Raymakers (~Tilburg 28-4-1785 +Tilburg 11-9-1864, spinster, dochter van Embertus Raijmakers en Maria van der Sanden), 3 kinderen

4.Wilhelmus , slager, ~Tilburg 17-11-1796, zie kwartierstaat, klik op kind

5.Adrianus , wever, slachter, ~Tilburg 24-12-1798 +Tilburg 12-11-1859 xTilburg 20-11-1820 met Elisabeth Michielsen (~Tilburg 7-2-1798 +Tilburg 23-6-1859, spinster, dochter van Adriaan Michielsen en Adriana van Ierlant), 11 kinderen, van wie 1 doodgeboren

6.Maria Anna , spinster, ~Tilburg 6-11-1801 +Tilburg 12-11-1880 xTilburg 14-5-1827 met Johannes Baptist van de Pol (~Tilburg 13-6-1802, wever, arbeider, zoon van Peter van de Pol en Johanna Jacoba van Dijk), 8 kinderen

7.Arnolda , spinster, ~Tilburg 18-8-1805 +Tilburg 17-7-1870 xTilburg 1-8-1825 met Cornelis Roef (~Tilburg 19-9-1803, arbeider, slager, zoon van Adriaan Roef en Wilhelmina Donders), 11 kinderen


Gehuwd met:


173. Johanna Maria Venmans ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 26/11/1760
Geboorteplaats: Tilburg
Huwelijksdatum: 30/05/1784
Gehuwd te: Tilburg
Datum van overlijden: 23/11/1842
Overleden te: Tilburg

Beroep:

spinster
174. Anthony van den Berg ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1750
Geboorteplaats: Terwolde
Huwelijksdatum: 17/10/1779
Gehuwd te: Macharen
Datum van overlijden: 05/08/1826
Overleden te: Tilburg

Beschrijving:

Kinderen:

1.Maria Anna *Oss +Tilburg 1-1-1849

2.Bernardus ~Tilburg 16-9-1784 +Tilburg 1-1-1849, xJohanna Cornelia de Vries

3.Joanna Henrica , ~Tilburg 28-5-1787, xTilburg 30-12-1812 met Johannes van Bos (*Udenhout, zoon van Johannes van Bos en Petronella van Broekhoven)

4.Johanna Maria ~Tilburg 25-5-1791 +Tilburg 29-11-1866, xTilburg 25-10-1815 met Johannes Cornelis Galle (kleermaker, ~Stevensweert 27-6-1780 +Tilburg 2-5-1847, zoon van Johannes Ludovicus Galle en Helena Tielmans)

5.Maria Theresia , ~Tilburg 1-6-1794 +Tilburg 2-4-1842

6.Wilhelmina (Wilhelma) ~Tilburg 22-6-1799, zie kwartierstaat, klik op kind


Beroep:

tuinman/grafmaker


Gehuwd met:


175. Elisabeth van Loosbroek ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 17/08/1752
Geboorteplaats: Macharen of Megen
Huwelijksdatum: 17/10/1779
Gehuwd te: Macharen
Datum van overlijden: 07/02/1842
Overleden te: Macharen


176. Johannis van de Ven ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Son
Doopdatum 06/04/1741
Huwelijksdatum: 12/09/1762
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 28/08/1761
Datum van overlijden: (voor) 1784

Gehuwd met:


177. Jeanne van Zon ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 15/05/1738
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 12/09/1762
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 28/08/1761


178. Adriaan van Hastenbergh ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 03/11/1745
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 03/02/1782
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: 10/01/1827
Overleden te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:

Adriaan en Maria hadden naast dochter Maria in ieder geval ook een zoon Adriaan (~Sint-Oedenrode 14-10-1782). Deze trouwde op 20-5-1813 te Sint-Oedenrode met Josina van Dinther (~Sint-Oedenrode 1-7-1781).


Gehuwd met:


179. Marie van de Moszelaar ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 11/11/1759
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 03/02/1782
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: 08/03/1834
Overleden te: Sint-Oedenrode


180. Arnoldus van Dinter ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 12/04/1759
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 17/10/1784
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: 02/03/1821
Overleden te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:

Kinderen:

1.Jan Aert , ~Sint-Oedenrode 20-10-1785, zie kwartierstaat, klik op kind

2.Adriaan , ~Sint-Oedenrode 17-8-1788 +Sint-Oedenrode 18-6-1879(??) xSint-Oedenrode 3-2-1832 met Anna Maria van Rijsingen (~Sint-Oedenrode 8-7-1798, dochter van Daniel van Rijsingen en Johanna van der Heijden)

3.Maria Catharina , ~Sint-Oedenrode 10-3-1796 xSint-Oedenrode 11-2-1820 met Johannes Vogels (~Sint-Oedenrode 1-10-1791, zoon van Johannes Vogels en Henrica Kluijtmans)

4.Maria , ~Sint-Oedenrode 1-12-1798 xSint-Oedenrode 11-2-1831 met Henricus van Zon (~Sint-Oedenrode 7-6-1802, zoon van Wilhelmus van Zon en Wilhelma van de Ven)


Gehuwd met:


181. Wilhelmina van Roij ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 16/12/1759
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 17/10/1784
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


182. Hendrik Verhagen ( Vader - Moeder - Kind )

Huwelijksdatum: 23/11/1766
Gehuwd te: Nuenen
Ondertrouw: 08/11/1766

Onderhuwelijk bij de predikant thuis, omdat de sleutel van de kerk zoek was

Gehuwd met:


183. Johanna van Wijk ( Vader - Moeder - Kind )
Geboorteplaats: Gerwen
Gedoopt te: Nuenen
Doopdatum 01/12/1745
Huwelijksdatum: 23/11/1766
Gehuwd te: Nuenen
Ondertrouw: 08/11/1766

Onderhuwelijk bij de predikant thuis, omdat de sleutel van de kerk zoek was184. Joannes van de Laar ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 15/08/1741
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 08/09/1741
Huwelijksdatum: 17/09/1766
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 23/08/1766
Datum van overlijden: 16/04/1814
Overleden te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:

Jan van de Laar koopt in 1807 een bouwval, de Vort of Vreeburg geheten, en bouwt er een boerderij van. Jan is woonachtig in Sint-Oedenrode, maar van 1769 tot ong. 1775 verblijft hij in Veghel.

Kinderen:

1.Antonius , ~Veghel 15-10-1769 +Son en Breugel 15-10-1843, koopman en plaatselijk ontvanger te Son en Breugel, xMaria van de Beek (* ong.1775 +Son en Breugel 27-9-1819), 2 kinderen

2.Wilhelmus , ~Veghel 27-5-1770 +Sint-Oedenrode 7-7-1847 xSint-Oedenrode 30-9-1810 Cornelia Gerardus van den Oever (* 10-5-1760 + 10-8-1832)

3.Willibrordus , ~Veghel 31-5-1771

4.Henricus , ~Veghel 23-3-1773 +Sint-Oedenrode 5-5-1839, xSint-Oedenrode 30-5-1802 met Johanna Maria Peters van de Rijt (~St-Oedenrode 25-12-1781 +St.-Oedenrode 21-6-1848)

5.Wilbertus , ~Veghel 8-2-1774 +Sint-Oedenrode 6-3-1848 xLiempde 20-9-1807 met Johanna Maria der Kinderen (*Liempde 25-12-1780 +St-Oedenrode 26-3-1843), 7 kinderen

6.Wigbertus , ~Veghel 30-1-1775

7.Catharina , ~Sint-Oedenrode 9-3-1777 +Sint-Oedenrode 25-8-1801

8.Aldegundis (Allegonda) , ~Sint-Oedenrode 3-6-1779 +Sint-Oedenrode 26-2-1857

9.Adrianus , ~Sint-Oedenrode 20-5-1781 zie kwartierstaat, klik op kind

10.Theodorus , ~Sint-Oedenrode 5-8-1783 +Sint-Oedenrode 6-6-1784

11.Elisabeth , *Sint-Oedenrode 1786 +Sint-Oedenrode 18-6-1786

12.Elisabetha , ~Sint-Oedenrode 25-8-1787 +Sint-Oedenrode 22-3-1863 x ong.1810 met Gerardus van der Heijden, 7 kinderen


Gehuwd met:


185. Joanna (Jenneke) van de Rijt ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Veghel
Doopdatum 19/03/1749
Huwelijksdatum: 17/09/1766
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 23/08/1766
Datum van overlijden: 21/01/1821
Overleden te: Sint-Oedenrode


186. Leonardus van de Kerkhof ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 13/09/1766
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 22/01/1792
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 07/01/1792
Datum van overlijden: 24/05/1809
Overleden te: Sint-Oedenrode

Gehuwd met:


187. Anna Maria Kluijtmans ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 22/05/1768
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 22/01/1792
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 07/01/1792
Datum van overlijden: 20/08/1807
Overleden te: Sint-Oedenrode


188. Gijsbert Leendert der Kinderen ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 09/12/1748
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 01/09/1776
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 17/08/1776

Gehuwd met:


189. Wilhelmina Jansse Kerkhof ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 27/01/1756
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 01/09/1776
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 17/08/1776


190. Ruth Jansse Kluijtmans ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 14/08/1756
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 18/02/1781
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:

Ruth en Francyna kregen naast Anna Maria (klik op kind) ook een dochter Joanna (~Sint-Oedenrode 17-5-1782)


Gehuwd met:


191. Francyna van de Laar ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 08/06/1755
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 18/02/1781
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: 28/08/1807
Overleden te: Sint-Oedenrode


192. Jacob Viëtor ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1751

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1775
Datum van overlijden: (ongeveer) 1807

Beschrijving:

Alle kinderen van Jacob en Saartje zijn Hervormd gedoopt. Willem en Jacob in de Westerkerk, de eerste (jonggestorven) Abram in de Zuiderkerk, Johannes en Arent in de Eilandskerk en de tweede Abram in de Noorderkerk. Jacob hertrouwde in 1796 en 1804. Namen van de echtgenotes zijn onbekend. Bij zijn derde vrouw had hij nog drie kinderen.

Overzicht van de kinderen:

1.Willem ~9-6-1776, xJohanna Liebgod. Zij kregen tenminste een kind: Franciscus (9-11-1794).

2.Abram ~15-4-1778 + voor 24-9-1786

3.Johannes ~4-7-1779

4.Arent , zoon in deze kwartierstaat, klik op kind)

5.Abram ~24-9-1786

6.Jacob ~3-2-1788, xGeesje van Lugten. Zij kregen tenminste 2 kinderen: Lena (3-6-1805) en Leender (15-1-1807).


Gehuwd met:


193. Saartje (Sara) de Leeuw ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Amsterdam
Doopdatum 22/09/1748
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1775
Datum van overlijden: (voor) 1796


194. Coenraad Metz ( - - Kind )

Beschrijving:

Het Amsterdams archief vermeldt Coenraad drie keer als koper in onroerend-goedtransacties. Het gaat in 1778 om een huis en erf aan de Nes, westzijde, schuin over de Damstraat (`Halsteeg`), in 1789 om een huis en erf aan de Kerkstraat (noordzijde bewesten de Vijzelstraat) en in 1790 is er een transactie van een huis en drie achterhuisjes aan de Bloemstraat tussen de laatste dwarsstraat en de Lijnbaansgracht.

Coenraad en Adriana lieten hun vier kinderen dopen in de Zuiderkerk. Hun namen:

1.Alida , ~6-11-1776

2.Wilhelmina , ~24-1-1779

3.Arnoldus , ~13-12-1780

4.Gesiena *20-3-1783, ~23-3-1783, zie kwartierstaat, klik op kind


Gehuwd met:


195. Adriana van Wolfswinkel ( - - Kind )200. Johannes Wieland Mumm ( - - Kind )

Gehuwd met:


201. Wilhelmina Gerbrands Stansbach ( - - Kind )204. Johannes Godtfried Legel ( - - Kind )

Gehuwd met:


205. Elizabeth Noothout ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Amsterdam
Doopdatum 28/02/1745


206. Anthon Christiaan Bolenius ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1740
Geboorteplaats: Amsterdam

Beschrijving:

In het GA van Amsterdam zijn oudere Evangelisch-Lutherse generaties te vinden met de naam Bolen. Is Bolenius de verlatiniseerde variant hierop?

Kinderen, allen in Amsterdam Evangelisch-Luthers gedoopt (niet in de kerk, maar aan huis):

1.Friedrich Albrecht , ~27-6-1767

2.Maria Elizabeth , ~20-1-1769

3.Christiaan , ~31-10-1770

4.Anna Maria , ~26-10-1772

5.Magdalena Catharina , ~12-12-1774, xAndreas Legel, zie kwartierstaat, klik op kind

6.Aldert Willem , ~23-4-1777

7.Anton Christiaan , ~17-11-1779

8.Coenraad , ~9-11-1782

9.Gesina Alberdina , ~1-9-1784

10.Rudolph Albrecht Christian , ~19-11-1786

11.Christina Rudolphina , ~15-5-1789


Beroep:

hoofdcommissaris


Gehuwd met:


207. Maria Anna Sepp ( Vader - Moeder - Kind )
Geboorteplaats: Gottingen


208. Coenraad van Dijk ( Vader - Moeder - Kind )
Geboorteplaats: Laag-Nieuwkoop
Gedoopt te: Kockengen
Doopdatum 05/02/1719
Huwelijksdatum: 05/11/1744
Gehuwd te: Kockengen
Datum van overlijden: 01/02/1787
Overleden te: Kockengen

Beschrijving:
Coenraad en Treijntje woonden in Kockengen.

Beroep:
schipper

Gehuwd met:


209. Treijntje Cornelis Kerklaan ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Noorden
Doopdatum 21/04/1874
Huwelijksdatum: 05/11/1744
Gehuwd te: Kockengen

Beschrijving:
doopgetuige: Leuntje Kercklaan210. Teunis Spinhoven ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Vreeswijk
Doopdatum 24/03/1750
Huwelijksdatum: 22/03/1772
Gehuwd te: BlauwCapel
Datum van overlijden: 14/05/1817
Overleden te: Vreeswijk

Overleden 14-5-1817 13:00 uur in het huis nr. 26

Beroep:
boer, bouwman, melkverkoper

Gehuwd met:


211. Cornelia Kellij (ook: Kellie) ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: BlauwCapel
Doopdatum 25/08/1748
Huwelijksdatum: 22/03/1772
Gehuwd te: BlauwCapel
Datum van overlijden: 31/08/1825
Overleden te: Vreeswijk

Overleden 31-8-1825 16:00 uur in het huis nr. 40212. Antonie Hendriksz Bennik ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Vreeswijk
Doopdatum 08/02/1750
Huwelijksdatum: 08/05/1782
Gehuwd te: Vreeswijk

Gehuwd met:


213. Catarina Sonneveld ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 08/05/1782
Gehuwd te: Vreeswijk


214. Adrianus Zwenker ( - - Kind )

Beschrijving:
Adrianus (geloof: R.K.) was in de Franse tijd ontvanger te Woerden.

Gehuwd met:


215. Susanna de Kruijf ( - - Kind )

Beschrijving:

Sommige bronnen geven Susanna (geloof: Geref.) voluit de achternaam De Kruijf van Rijpikkerwaard bij IJsselstein
220. Cornelis Tjaarts Westerwijk ( Vader - Moeder - Kind )

Datum van overlijden: (ongeveer) 1817

Beschrijving:

Cornelis was het zwarte schaap van de familie. Hij gold als een 'groote doordraaier'. Dit leidde ertoe dat zijn moeder Rica Aurelia Fockens hem onterfde.


Gehuwd met:


221. Grietje Tonnis van Dijk ( - - Kind )222. Johan Caspar Winshemius ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 15/11/1743
Geboorteplaats: Groningen
Gedoopt te: Groningen
Doopdatum 17/11/1743
Huwelijksdatum: 15/07/1790
Datum van overlijden: 26/05/1825
Overleden te: Roderwolde

Beschrijving:

Johan Caspar was veel ouder dan zijn partner Saakje Berghuis, met wie hij in 1790 trouwde. In het register van lidmaten van de kerk te Sappemeer staat op 1792 junij 10: 'Met attestatie.....gekomen : mevrouw Saakje Winshemius geboren Berghuis van Groningen'. Johan Caspar had toen al twee huwelijken achter de rug. De eerste vrouw, jonkvrouw Wichers, stierf spoedig met haar kindje. In het hierboven genoemde lidmatenboek vinden we op 11-6-1780: 'Tot ledematen angenomen: Johan Caspar Winshemius.....met attestatie....overgekomen: Regniera Adriana van Cloeck van Delfzijl, huisvrouw van de heer Winshemius'. Het huwelijk werd op 21-4-1780 te Sappemeer voltrokken. Deze Regniera of Reinera (van) Cloeck (~22-4-1742) was dochter van Fredericus Johannes Cloeck en Albertina Johanna de Drews. Johan Caspar woonde rond 1813 op Kleinmeer (in 1906 omgedoopt tot Welgelegen) bij Winschoten. Hij moet in de Franse tijd veel geld hebben verloren. Johan Caspar en Saakje hadden naast Siberdina ook de zonen P.Berghuis Winshemius en Jacobus Winshemius (*8-3-1792).


Beroep:

maakte deel uit van de Raad van Indie, was oud-lid van Taalman (belastingdienst) en gezworene van de stad Groningen


Gehuwd met:


223. Saakje (Sakijn) Berghuis ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 08/09/1762
Geboorteplaats: Wanswerd
Huwelijksdatum: 15/07/1790
Datum van overlijden: 06/01/1832
Overleden te: Groningen


226. Hubert Bertrand ( - - Kind )

Beschrijving:

Kinderen van Hubert en Anne:

1.Marie Jeanne , *Amsterdam 31-1-1769 g: Christian d'Amour

2.Lambertus Jacques , *Amsterdam 24-7-1770

3.Maria Anne , *Amsterdam 24-7-1770

4.Maria Josephine , *Amsterdam 27-10-1771

5.Hubert , *Amsterdam 3-12-1773 g: Christian d`Amour en Jeanne Louise d'Amour

6.Marie , *Amsterdam 31-7-1775

7.Jacques Emmanuel , *Amsterdam 25-12-1776

8.Francois Bertrand , *Amsterdam 2-2-1779

9.Jean , *Amsterdam 4-8-1782


Gehuwd met:


227. Anne d'Amour (Damour) ( - Moeder - Kind )228. Paulus in der Maur ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Bernang (St.Gallen, Zwitserland)
Doopdatum 22/06/1732
Huwelijksdatum: 08/06/1766
Gehuwd te: Schoonhoven
Datum van overlijden: 28/05/1805
Overleden te: Schoonhoven

Beschrijving:

Paulus kwam in 1740 vanuit Zwitserland naar Nederland.

Kinderen:

1. Johannes , ~Schoonhoven 7-5-1767, zie kwartierstaat, klik op kind

2. Leendert Christiaan , ~Schoonhoven 27-11-1768 +Schoonhoven 22-12-1812 (bleef ongehuwd)

3. George , graveur, goudsmit, ~Schoonhoven 14-3-1771 +Utrecht 28-8-1825, xUtrecht 17-2-1795 met Maria Jacoba Subarth (~Utrecht 30-3-1766 +Utrecht 2-6-1845, dochter van Daniel Subarth en Dirkje de Graaf)

4. Jacob , smid, ~Schoonhoven 20-12-1772 +Dordrecht 26-1-1822 x Cornelia van Pelt (werkvrouw, ~Groote Lindt 27-4-1777 +Dordrecht 19-10-1853), 8 kinderen

5. Antonetta , ~Schoonhoven 21-4-1774 +Rotterdam 25-5-1854 x Pieter de Vogel (bron: W.M. Schalk-De Rooij)


Beroep:

ijzersmid, zilversmid, Stads-Smid (1799)


Gehuwd met:


229. Ant(h)onetta Leenderts Suurendonk (Zuurendonck) ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Utrecht
Doopdatum 24/11/1729
Huwelijksdatum: 08/06/1766
Gehuwd te: Schoonhoven


230. Johann Gottlieb Friederichs ( - - Kind )

Datum van overlijden: 03/01/1822

Beschrijving:

Kinderen (voorzover bekend, volgorde willekeurig):

1. Anna Constantina , zie kwartierstaat, klik op kind

2. Johann Caspar Friederichs , *Wickrath (Pruisen) 1762 + 1825, schrijnwerker, orgelmaker, x Gouda 3-1-1822 met Lucia Clara van Staveren (*Rotterdam +Delfshaven 20-12-1843, winkelierster, dr. van Gerbrand van Staveren en Angenita Dorothea van Herzeele). (bron voor het echtpaar Johann Gottlieb Friederichs/Eva Catharina Lintholz en hun kinderen: W.M.Schalk-De Rooij)


Beroep:

hovenier


Gehuwd met:


231. Eva Catharina Lintholtz ( - - Kind )

Datum van overlijden: (voor) 1822


244. Hendrik (Heinrich) Georg Unverzagt ( - - Kind )

Gehuwd met:


245. Anna Catharina Kalp ( - - Kind )250. Johannes Hendricus van Lottum ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1751
Geboorteplaats: Utrecht
Datum van overlijden: 06/04/1839
Overleden te: Utrecht

Beschrijving:

Kinderen:

1.Susanna Clasina , * ong.1774 +Utrecht 19-12-1842

2.Clasina Maria , * ong.1776, zie kwartierstaat, klik op kind

3.Cornelis , * ong.1776 +Utrecht 27-1-1848, x Francina Hendriks

4.Maria Christina , * ong.1780 +Utrecht 21-12-1867, bleef ongehuwd

5.Johannes Hendricus * ong.1786 +Utrecht 13-1-1833, x Maria van der Tol


Gehuwd met:


251. Hendrika van der Velden ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1745

Datum van overlijden: 13/03/1825
Overleden te: Utrecht


252. Gerrit Hendrik de Roij (Rooij) ( - - Kind )

Beschrijving:

Kinderen:

1.Jan , *Nederhemert ong.1801 xMaarssenbroek 17-7-1821 Jannigje Ram (*Breukelen ong.1791)

2.Cornelis , *Everdingen (Zeijderveld) ong.1803, zie kwartierstaat, klik op kind

3.Cornelia , *Dreumel 11-4-1807 xMaurik 18-6-1828 Josef Magree (muzikant, *Hei- en Boeikop 16-6-1793)


Beroep:

arbeider


Gehuwd met:


253. Jannigje van der Pijl ( - - Kind )254. Tips (Matthijs, Gijs) Vullis (Vulles, Veulings) ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1751
Geboorteplaats: Vierlingsbeek
Huwelijksdatum: 13/04/1781
Gehuwd te: Jutphaas
Datum van overlijden: 08/11/1829
Overleden te: Harmelen

Gehuwd met:


255. Henderijntje Goes ( Vader - Moeder - Kind )
Geboorteplaats: Jutphaas in de buurt van Stormendijk
Gedoopt te: Jutphaas
Doopdatum 21/12/1746
Huwelijksdatum: 13/04/1781
Gehuwd te: Jutphaas
Datum van overlijden: 04/12/1820
Overleden te: Harmelen

Beschrijving:
Ten tijde van haar huwelijk woonde Henderijntje in Bijleveld Harmelen[ < Naar generatie 7 < ] [Home] [ > Naar generatie 9 > ]
© erichornstra.nl
Login