XOPQBNMKK [ < Naar generatie 11 < ] [Home] [ > Naar generatie 13 > ]

Generatie 12

2080. Eelke Eelkes Bruynsma ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1600
Geboorteplaats: Ypecolsga
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1630
Datum van overlijden: 29/10/1659
Overleden te: Ypecolsga

Beschrijving:
Eelke staat in 1640 omschreven als boer op stem 5 te Ypecolsga, hij bezit dan een sate en huis met 72 pm land. Uit de inventaris die na het overlijden wordt opgemaakt, komt tevens het bezit van 20 koeien naar voren. In 1630 staan Eelke Eelkes en Grietje Pieters ingeschreven in het register van de R.K. Broederschap van de Allerheiligste Rozenkrans in Friesland (dit is een lekenvereniging die zich wijdt aan Maria-devotie). Kinderen: 1.Eelke , *Ypecolsga 1638, +1669, x rond 1660 met Antje Martens (* ong. 1635, + Ypecolsga voor 1669, dochter van Marten Watses en Doutien Hoites), 4 kinderen: Wiebren, Grietje, Hertske en Eelke 2.Anske , *Ypecolsga 1640 + voor 1674, xNamck Foeckes (+ na 1690), 1 kind: Foecke 3.Pieter , *Ypecolsga 1641 +Ypecolsga 6-3-1685, x ?1660 Marie Uilkes, zie kwartierstaat, klik op K 4.Auckje , *Ypecolsga 1642, + tussen 1679 en 1696, x1)voor 1661 Laas Auckes (boer, * ?1630 +Ypecolsga ?1674, zoon van Aucke Martens en Houck Wabes), 1 kind: Houck, x2)Pijtter Johannes (boer te Ypecolsga, was vermoedelijk eerst knecht bij het echtpaar Laas en Auckje) 5.Hetske , *Ypecolsga 1645, xSjoerd Ages (boer, wonend op stem 5 te Ypecolsga) 6.Hiltje , *Ypecolsga 1649 +Woudsend ?1717, x1)Wonseradeel 14-2-1663 Robijn Yckes (van Ferwoude, zoon van Ycke Robijns) x2)Rein Riencx (schipper, +Woudsend 1694, weduwnaar van Siouk Lolkes) x3) Workum 2-10-1695 (gerecht) Lieuwe Lammerts

Beroep:
boer op stem 5 te Ypecolsga

Gehuwd met:


2081. Grietje Pieters (Pytters) - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1605

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1630
Datum van overlijden: (voor) 1659


2082. Uilke Sipkes - - - - ( - - Kind )

Beschrijving:
Kinderen, in willekeurige volgorde omdat geboortejaren ontbreken: Marie Uilkes , zie kwartierstaat, klik op K Hendrik Uilkes , Hendrik is in 1685 curator over de nagelaten kinderen van Pieter Eelkes Bruynsma en Marie Uilkes: Eelke (23 jaar) en Sipke (13 jaar) Uilke Uilkes , + voor 31-3-1693, want op die datum is Eelke Pieters, de zoon van de hierboven genoemde Pieter Eelkes, curator over Grietie Uilkes, dochter van wijlen Uilke Uilkes.

Gehuwd met:


2083. Hylk Tietes - - - - ( - - Kind )2184. Sijdse Tjallings - - - - ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1634
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 22/11/1658
Gehuwd te: Rauwerdehem
Ondertrouw: 11/01/1658
Datum van overlijden: (ongeveer) 1712
Overleden te:

Beschrijving:
Sijdse was afkomstig van Heeg. Sijdse en Antie had naast zoon Laes ook een dochter: Sibbeltje Siedzes , * ? 1672 + na 1728, xHeeg 29-10-1697 Meijntse Sibles (van de Gaastmeer, * ?1672 + voor 1728, zoon van Sible Gosses), kind: Hemme

Beroep:
boer

Gehuwd met:


2185. Antie Clasedr. - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1635
Geboorteplaats: Terzool
Huwelijksdatum: 22/11/1658
Gehuwd te: Rauwerdehem
Ondertrouw: 11/01/1658


2186. Sible Gosse - - - - ( Vader - - Kind )

Beschrijving:
Sible was eigenaar van grond in Oudega (1640). Misschien is Meijne Sibles (hierboven genoemd als echtgenoot van Sibbeltje Siedzes) een zoon van Sible.

Beroep:
boer2336. Cornelis (Keesgen) Joppen Pronck ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1590
Geboorteplaats: Scheveningen
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1617
Gehuwd te: Scheveningen
Begraven: 16/02/1663
Begraven te: Scheveningen

Extra info: Begraven te Scheveningen (koor van de kerk) 16-2-1663

Beschrijving:
Cornelis gebruikt in aktes als eerste de achternaam Pronck. Hij koopt in 1642 een huis in de Keizerstraat van zijn vader (vijftig gulden plus een schuldbrief van 225 gulden), hij verkoopt het huis in 1653 voor 650 gulden. Kinderen van Cornelis en Marijtge: 1.Wouter , *Scheveningen 1618, zie kwartierstaat, klik op K 2.Arijen , *Scheveningen 1620 +Scheveningen 1677, xScheveningen 17-2-1647 Lijsbeth Ariens (⃞ Scheveningen 3-10-1696) 3.Claes , *Scheveningen ?1626 ⃞Scheveningen 14-11-1668, clapwaecker, xScheveningen 28-7-1652 Jannetje Jacobs (~Scheveningen 31-1-1628 ⃞Scheveningen 22-5-1714) 4.Marijtge (Maertie) , *Scheveningen ?1628 +Scheveningen 3-1-1663, xScheveningen Maerten Maertens de Wit (*Scheveningen ?1625 ⃞Scheveningen 22-4-1709, zie generatie 11 nr. 1178) 5.Geertge , *Scheveningen ?1630 ⃞Scheveningen 14-3-1703 in de Oude Kerk `op `t koer`, x1)Katwijk (?) 5-6-1656 Claer Jacobs Klaren (zeevisser, +23-9-1664 in de Noordzee) x2)9-3-1687 Willem Arissen Stoocker x3)18-5-1692 Joris Jacobsen den Boer (~3-10-1638 ⃞25-1-1693). De nakomelingen van Geertje noemden zich Pronck (6.Jacob????) , Dit kind wordt slechts beschreven in een artikel in de Nederlandse Leeuw van 1948 en is door latere bronnen nergens meer overgenomen. Zeer waarschijnlijk kan er dus een streep door deze naam. Er is een tweede huwelijk (6-7-1644) van Cornelis met Jacobje (Jacopien) Willems (* en + Scheveningen), die uit een eerder huwelijk met Cornelis NN de kinderen Engeltje (* ?1627, x1652 Symon Jacobsz) en Cornelis (* ?1632, x1657 Neeltje Cornelisdr) had.

Beroep:
stuurman, visser (1644), kerkmeester (1633-1637), vuurbaak- en gasthuismeester (1647-1657)

Gehuwd met:


2337. Marijtge Wouters - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1595
Geboorteplaats: voor
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1617
Gehuwd te: Scheveningen
Begraven: 12/01/1644
Begraven te: Scheveningen

Extra info: Begraven te Scheveningen (koor van de kerk) 12-1-16442338. Cent Jansen - - - - ( - - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1612
Datum van overlijden: (voor) 1649

Beschrijving:
In het GA te Rotterdam (O.N.A. Rotterdam inv.nr.31 akte 152, dd 11-10-1607) leggen Sent Jansz, 20 jaar, varende man, en Engel Ghuijten, stierman van een haringbuis, beiden wonend te Scheveningen, een verklaring af. Als Sent Jansz bovengenoemde Cent Jansen is, is hij rond 1587 geboren. Kinderen van Cent en Ariaentje: Ariaentge Centen , *Scheveningen ?1613, zie kwartierstaat, klik op K Jan Centen Oosterbaan , * ?1621 ⃞Scheveningen 23-9-1685 (in de kerk bij het koor aan de zuidzijde), xSoetie Willems, (⃞Scheveningen in de kerk voor 4 gulden, dochter van Willem Jansz Vonk), 2 kinderen

Beroep:
zeeman

Gehuwd met:


2339. Ariaentge Cornelis Coolen ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1580
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1612
Datum van overlijden: 10/02/1668
Overleden te: Scheveningen

Beschrijving:
Ariaentge trouwde eerder (?1605) met Sijmon Jacobs (+ ?1610). Na het overlijden van deze Sijmon, maar voor haar huwelijk met Cent Jansen koopt zij een pand aan de noordoostzijde van de Keizerstraat van haar moeder Alijdt Dircxdr (transportakte van 19-5-1611). Ariaentgen had uit haar eerste huwelijk een zoon Cornelis Simons , * ?1607 ⃞Scheveningen 10-2-1684 (in de kerk), x ?1640 Neeltge Ariens (⃞14-3-1685), 8 kinderen2340. Jan Willems Corvingh (Corvinck) ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1590
Geboorteplaats: Scheveningen
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1614
Gehuwd te: Scheveningen
Datum van overlijden: (ongeveer) 18/12/1640
Overleden te: Guinea

Beschrijving:
Jan Corvinck voer onder bevel van Cornelis Corneliszn. Jol (`Houtebeen`), commandeur van de Staatse vloot in 1639. Deze Houtebeen meldt samen met Josijntje Maertens (nr.4673 in deze kwartierstaat) te Amsterdam in een notariele akte van 29-12-1639 dat Jan Willemszn. van Scheveningen, overleden in Guinea, als vader een zekere Willem Jans heeft (bron: website van Robert Korving. Deze verwijst naar een artikel van A.Jol uit Canada in contactblad CSF Scheveningen. Van dit blad is geen maand, jaar of tijdschriftnummer bekend). Interessant in dit verhaal is de vermelding van Josijntje Maertens, appelverkoopster op de appelmarkt (het tegenwoordige Singel) te Amsterdam. Deze vrouw is de vermeende moeder van Cornelis Joppen Pronck (nr.2336) en echtgenote van Job Cornelis de Coomen of Seman. In de bibliotheek van HGVS Scheveningen bevindt zich echter het boekwerkje `Een zekere Job` van S.E.Pronk dat zou bewijzen dat Job en Josijntje niet de ouders van Cornelis Joppen kunnen zijn. De onduidelijkheden over de verste Pronk-generaties maken Josijntje Maertens tot een interessante persoon! Nader speurwerk naar deze dame volgt. Kinderen van Jan en Neeltje: 1.Arijen (Buickge) , *Scheveningen ?1615, zie kwartierstaat, klik op K 2.Willem , zeeman, stuurman, gasthuismeester, lid van de Scheveningse schutterij (1672), *Scheveningen ?1625 ⃞Scheveningen 26-10-1696, xScheveningen 11-6-1656 Jacobje Jans Doggers (*1622 ⃞Scheveningen 3-10-1696 in de kerk in een eigen graf, achter de stoel van Pals, gemerkt Jaepje Jans), 7 kinderen 3.Maertge (Susje) , *Scheveningen ?1626 +Scheveningen 7-9-1659

Beroep:
zeeman bij de W.I.C.

Gehuwd met:


2341. Neeltje Jacobsdr (Toet?) ( - - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1614
Gehuwd te: Scheveningen
Datum van overlijden: (na) 1641
Overleden te: Scheveningen


2342. Leendert Ghijs(se) Acty (Actie, Accy) ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1583
Geboorteplaats: Scheveningen
Begraven: 21/03/1666
Begraven te: Scheveningen

Beschrijving:
Leendert en Jacobje hadden naast Baertge (klik op K) tenminste nog een dochter: Aeffie (+ Scheveningen 21-3-1666, x Cornelis Leenderts Keus (1615-1689) ). Leendert Ghijs (alias Croon) trouwde eerder met Baertge Crabbe

Gehuwd met:


2343. Jacobge Maertens - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1590
Geboorteplaats: Scheveningen
Begraven: 27/03/1680
Begraven te: Scheveningen


2344. Gillis Arents - - - - ( - - Kind )

Beschrijving:
Bij het echtpaar Gillis en Kniertje is een flinke dosis voorbehoud op zijn plaats. In het Westerduin-dossier van de Genealogische Vereniging Scheveningen voert Andre Dijkhuizen deze personen op als een mogelijke optie.

Gehuwd met:


2345. Cnira (Cunera, Kniertje) Reijers ( - - Kind )2346. Hendrik Arents (=Stouthart) ( - - Kind )

Beschrijving:
Het huwelijk met Geertruijd Pieters blijkt uit Not. Archief 314 fol.205. Hendrik bezat huizen in Den Haag (Venestraat en het Achterom) en in Scheveningen. Kinderen (volgorde willekeurig i.v.m. het ontbreken van geboortedata): Niesje , *1596, visverkoopster, x1)Cornelis Mol, 2 kinderen, x2)Leendert Matheus Coevenhoven Adriaen (Arij) , rentmeester van de Heilige Geest (1651-1660), *1598 +Scheveningen 17-6-1661 ⃞20-6-1661 op het koor, xScheveningen (otr 5-9-1627) Adriaentje Lubbertsdr (*Scheveningen ⃞Scheveningen 22-3-1671 in graf van haar man bijgezet), 4 kinderen Cornelis , x27-2-1627 Aeltje Huijgen, 3 kinderen Maritge , xJan Sibrants van Asperen (bakker, + voor november 1655) Alet (Aeltje) , zie kwartierstaat, klik op K Belijtge , *Scheveningen ?1618 ⃞Scheveningen 8-9-1680, ging als j.d. van Scheveningen op 22-4-1645 te Vlaardingen in ondertrouw met Arijen Arijens van Dijckhuijsen (* ?1616 ⃞Scheveningen 8-4-1697, meester-schoenmaker in de Weststraat (1680) en in 1672 vermeld als schutter van de Scheveningse schutterij), 9 kinderen Pieter Jannetje , ⃞Scheveningen 29-10-1654 `opt Hoge Choor` in de kelder van Stouthart, x`s Gravenhage (otr 10-4-1651) Theunis Bastiaens Buijs (zeeman, gasthuismeester, kerkmeester, * ?1605 ⃞Scheveningen 30-9-1680). het huwelijk bleef kinderloos. Theunis kreeg wel 5 kinderen uit een eerder huwelijk (?1630) met Sara Jacobsdr.

Gehuwd met:


2347. Geertruijd Pieters (ook: Jeroens) - - - - ( - - Kind )2348. Cornelis Adriaenszn Onrust ( - - Kind )

Beschrijving:
Cornelis en Trijntje woonden in Terheide

Gehuwd met:


2349. Trijntje Jans Bangen ( Vader - - Kind )2350. Robbrecht Cornelisz - - - - ( - - Kind )

Beschrijving:
Robbrecht en Wijvetjen kwamen uit Terheide. Bij de inning van het `hoofdgeld` wordt het aantal personen vastgesteld op 7. Er waren dus vermoedelijk 5 kinderen, want evt. inwonende bejaarden werden vaak apart aangeslagen. Robbrecht staat vermeld als `weerbare man`. Hij was zetter voor de schiltaal in 1609 en 1618 (De schiltaal was een plaatselijke accijns, bijv. om strandafslag te herstellen. Zetters waren verantwoordelijk voor het individueel vaststellen van de hoogte van de aanslag).

Beroep:
jonge knecht

Gehuwd met:


2351. Wijvetjen Maertens - - - - ( - - Kind )2352. Hendrik Jans Tael ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1620

Beschrijving:
Kinderen: 1.Gerrit, , *Scheveningen 1644, zie kwartierstaat, klik op K 2.Gijsbert (Gijsbrecht) zeeman, waker (1680), ~Scheveningen 1-1-1647 +Scheveningen 27-7-1696, xScheveningen 2-4-1668 (otr 18-3-1688) Maria Wouters Pronk (~17-9-1645 ⃞Scheveningen 1-6-1721, dochter van Wouter Corneliszn Pronk (nr.1168 in deze kw.staat) en Ariaentje Centen), 6 kinderen 3.Aaltie , ~7-8-1650 +19-9-1721, xScheveningen 10-12-1679 Arij Maertens de Wit, zoon van Maerten Maertens de Wit (nr. 1178 in kw.staat) en Maertie Cornelis Pronck

Gehuwd met:


2353. Aeffie (Jaapje) Gijsen - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1622
Geboorteplaats: Scheveningen
Datum van overlijden: (ongeveer) 23/04/1708
Begraven: 23/04/1708
Begraven te: Scheveningen

Beschrijving:
Aeffie heeft misschien de achternaam Jol2354. Walich Gerbrandts de Wit ( Vader - Moeder - Kind )

Begraven: 05/05/1691
Begraven te: Scheveningen

Extra info: Begraven te Scheveningen 5-5-1691 (vanuit het gasthuis)

Beschrijving:
Kinderen: 1.Maertge , ~2-11-1642 ⃞Scheveningen 6-12-1714, xScheveningen 22-10-1679 Gerrit Pieters van Duijnen (*1655 ⃞Scheveningen 11-8-1727, zoon van Peter van Duijnen en NN). Maertge en Gerrit kregen minstens 1 kind: Pieter 2.Walichje , ~Scheveningen 17-4-1644, zie kwartierstaat, klik op K 3.Gerbrant , ~Scheveningen 1-4-1646 ⃞Scheveningen 26-11-1738, xScheveningen 11-11-1674 (otr 28-10-1674) Maertie Chiele Tasman (~Scheveningen 29-10-1651 ⃞Scheveningen 13-12-1727), 9 kinderen, van wie de 5e, Kniertje (1686-1762), bekendheid verwierf omdat zij in 1719 een vijfling kreeg. Daarvan kwamen er vier levend ter wereld 4.Ariaentge , ~14-3-1649

Beroep:
zeeman, visser, stuurman, vuurboetmeester, kerkmeester, weerbare man (1652)

Gehuwd met:


2355. Dirkje - - - - ( - - Kind )

Begraven: 29/10/1679
Begraven te: Scheveningen


2356. Maerten Claesz - - - - ( - - Kind )

Beschrijving:
Het beroep van Maerten blijkt uit een akte in het Not. Archief te Rotterdam (inv. 132 akte 319). Daar staat `Maerten Claesz, van Scheveningen is stierman op een haringboot, liggende in het Buijsegadt`. In een andere akte staat vermeld dat Maerten naar Hul voer met 10 halve zakken hop voor Timothij Lunnen. De site van Robin Houben (www.stamboomplein.nl/nl scheveningen maertenmaertenszdewit.htm) vermeldt dat Maerten vermoedelijk drie keer trouwde. De gezinsgegevens zien er dan als volgt uit: x1) NN x2) Lijsbeth Pieters ,+Scheveningen 1649 (`Den 12e begraven Lijsbet Prsdr huijsvrou van Maerte Claesz opt kerkhof aen noortsijde`- bron: begraafboek Scheveningen). Lijsbeth Pieters moet eerder zijn gehuwd met Jan Knijn, van wie zij een zoon had (weeskamer Den Haag 402-1550) x3) Scheveningen 8-5-1650 Jannetje Jochums van Hardenberch (* ?1599). Van deze Jannetje is een later huwelijk bekend met Buijsert Jacobs van Duijn (kind: Cornelis). Kinderen van Maerten Claes: 1.Maerten , *Scheveningen ?1625, zie kwartierstaat, klik op K 2.Cornelis , stierman, * ?1632 ⃞Delfshaven 15-10-1699, xNN, 3 kinderen 3.Pieter , schipper o.m. op buisschip `De Morgestar`, ~7-11-1638, xDelfshaven 18-4-1661 Jaepjen Benjamins van der Brugge (ook: Verbrugge), 5 kinderen 4.Floris , stierman, * ?1641 +Delfshaven 4-8-1705, xDelfshaven 1-4-1663 Geertge Abrahamsdr. Walingh, 8 kinderen 5.Pietertje , xAdriaen Gerrits Bocxhoorn (zoon: Maerten) 6.Trijntje , ~Scheveningen 8-?-1648 +Delfshaven (vermoedelijk jong gestorven) Van bovenstaande kinderen hebben Pieter, Floris en Trijntje zeker Lijsbeth Pieters als moeder gehad, Pietertje is door het ontbreken van een geboortejaar moeilijker te plaatsen, de oudste zoons Maerten en Cornelis zullen zijn verwekt in het eerste huwelijk bij een onbekende moeder.

Beroep:
zeeman, stierman2358. Jan Heyndriksz Taal ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1596
Geboorteplaats: Scheveningen
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1625
Gehuwd te: Scheveningen
Datum van overlijden: (voor) 1664
Overleden te: Scheveningen

Beschrijving:
Kinderen: 1.Hendrik , *1620, zie kwartierstaat, klik op K bij 4704 2.Pieter , *Scheveningen ?1629 ⃞Scheveningen 24-6-1701, xScheveningen 3-6-1652 Lijsbet Jans Overduin (dochter van Jan Aelbrechts Overduin en Marijtie Jans), 8 kinderen 3.Maertge , x12-12-1668 Claes Leendertsz Cockse (ook Cacxse of Kaksie, ⃞9-9-1679) 4.Wouter , *Scheveningen 1639 +1703, x9-6-1658 Cornelia Cornelisse Croese (dit gezin woonde in Delfshaven) 5.Corsje , zie kwartierstaat, klik op K bij 2358

Gehuwd met:


2359. Claertje Gerrits (van) Schilperoort ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1594
Geboorteplaats: Scheveningen
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1625
Gehuwd te: Scheveningen
Begraven: 25/11/1668
Begraven te: Scheveningen

Extra info: Begravente Scheveningen 25-11-1668 (`in de kerck voor `t heckje`)2360. Arie Lenaerts Ouwehand ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1613
Geboorteplaats: Katwijk
Huwelijksdatum: 09/04/1639
Gehuwd te: Katwijk

Beschrijving:
Kinderen (Ned. gereformeerd gedoopt): 1.Gijs , *Katwijk ?1638, zie kwartierstaat, klik op K 2.Neeltje , ~Katwijk aan Zee 21-2-1644 3.Stijntje , ~Katwijk aan Zee 1-7-1646 4.Immetge , *1647

Gehuwd met:


2361. Dirckie Gijze Hakker ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1616
Geboorteplaats: Katwijk
Huwelijksdatum: 09/04/1639
Gehuwd te: Katwijk


2362. Gerrit Dircksz Joock ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1610
Geboorteplaats: Katwijk

Beschrijving:
Kinderen: 1.Trijntie , *Katwijk aan Zee ?1641 2.Jan , *Katwijk aan Zee ?1643 3.Annetje , *Katwijk aan Zee ?1643, zie kwartierstaat, klik op K 4.Maertgen , ~Katwijk aan Zee 4-2-1646 ⃞Katwijk aan Zee 23-7-1673

Gehuwd met:


2363. Neeltje Guitsdr Petten ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1615
Geboorteplaats: Katwijk


2364. Gijs Hacker ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1600
Geboorteplaats:

Beschrijving:
Kinderen: 1.Dirckie , *Katwijk 1616, zie kwartierstaat, klik op K bij 4722 2.Cornelis , * ?1625, zie kwartierstaat, klik op K bij 2364 3.Ewout , zeeman, *1630, xKatwijk aan Zee 10-4-1660 Kniertje Reinen de Knaap (* voor 1643, dochter van Reijn de Knaap), 5 kinderen2376. Klauwert (Clauwer) Merceliszn (=Ritmeester) ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1590
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 05/02/1617
Gehuwd te: Babylonienbroek

Beschrijving:
Kinderen: 1.Pleun , ~Babyloni?nbroek 31-10-1621, zie kwartierstaat, klik op K 2.Lijsken , ~Babyloni?nbroek 31-10-1621 3.Marcelis , *Almkerk voor 1630 + voor 1680, x1)Erghsken Jacobs (+ voor 1656) x2) `s Grevelduin-Capelle 13-5-1656 Geertruijd Daniels van Son (~Capelle 13-11-1622, dochter van Daniel Jansz van Son en Dingen Jacobsdr.), kind: Aertje (1663-1727)

Gehuwd met:


2377. Cornelia Aertse Cornelisdr - - - - ( Vader - - Kind )

Huwelijksdatum: 05/02/1617
Gehuwd te: Babylonienbroek


2378. Cornelis Adriaens Leeggangers (Leeghangers) ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1600
Geboorteplaats:
Datum van overlijden: (voor) 1657

Gehuwd met:


2379. Anneke Willemsdr van Hofwegen ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1605
Geboorteplaats:
Datum van overlijden: (na) 1657

Beschrijving:
Anneke maakt op 23-7-1657 te Gorinchem een testament op2380. Cornelis Willems van Bijsterveld ( - - Kind )

Beschrijving:
R.A. Bank van Zuijlichem boek 9 folio 380: Schepenen coop gewesen Jeuriaen van Bijsterveld als gemachtigde van Jenneken Henricks weduwe van wijlen Cornelis Willems op goederen van Anthonis Anthonissen Colhaes voor twe ende tsestich gulden vijfthalve stuver ends rechtscosten daerinne hij bij sententie vanden negen en twintichsten Novembris lestleden op vervolgh is gecondemneerd verboden rijsen gegiedt uijtstell een maand nae de weet 14 Maij 1655. Bij quitan(tie) van d`heere van Aelst als `t regt onder handen vercregen hebben is mij voldoen(de) gebleecken 9 Januari 1656. Kinderen: 1.Jurriaan , * febr. 1640, zie kwartierstaat, klik op K 2.Oiken , xRijswijk 20-7-1670 Jacob Franse van Deurse

Gehuwd met:


2381. Jenneken Henricks - - - - ( - - Kind )2422. Jan Ariens de Man ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1640
Geboorteplaats: s Gravendeel
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1667
Overleden te: s Gravendeel
Begraven: 16/11/1705
Begraven te: s Gravendeel

Beschrijving:
Kinderen: 1.Arie , * ?1668 +17-2-1713, xPietertje Mookhoek (+`s-Gravendeel 1699), 3 kinderen 2.Neeltje , * ?1669, x ?1691 Fop Swanevelt (⃞`s-Gravendeel 1-1-1724) 3.Annigje , ~Cillaarshoek 5-10-1670 +`s-Gravendeel 27-3-1724, x`s-Gravendeel 7-5-1700 Arijen Gerrits Barendrecht (* ?1670 ⃞`s-Gravendeel 28-5-1722, zoon van Gerrit IJsbrandts Barendrecht en Lijsbeth Corsse Hertogh) 4.Ariaentje , *`s-Gravendeel ?1672, zie kwartierstaat, klik op K

Beroep:
arbeider

Gehuwd met:


2423. Aertje Corsse Hartog (Cooyman) ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: `s Gravendeel
Doopdatum 18/03/1640
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1667
Datum van overlijden: 17/11/1687
Overleden te: s Gravendeel

Beschrijving:
Aertje (Aaltje) trouwde eerder (voor 1662) met Teunis Ariesz Stam (*`s-Gravendeel ?1638, zoon van Arie Ariens Stam en Sijtgen Pieter Verdonck). Uit dit huwelijk kwamen 2 kinderen voort: Arie (xHuijgje Ariens Buitendijk) en Cornelis (* ?1664 ⃞`s-Gravendeel 28-8-1715, xCornelia Ariens Gouverneur)2424. Frans Leenderts van Helden ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1610

Datum van overlijden: (ongeveer) 1660

Overleden tussen 1652 en 1660

Beschrijving:
Kinderen: 1.Aeltgen (Eijltje) , *Wijk 1630 +Heusden 24-1-1684 2.Leendert , *Wijk 1633, zie kwartierstaat, klik op K 3.Jan , *Wijk 1637 +Heusden 24-1-1684, heemraad (1680), borgemeester van Wijk (1684), xBrakel maart 1664 Bastiaentje Jacobs Jonghbloet, 2 kinderen 4.Judith , * tussen 1637 en 1645 +Wijk voor 1670, x1) Heusden 15-7-1663 Govert Dirxse Pullen (*Wijk 1600 +12-5-1668, zoon van Dirck Anthoniszn Pullen), 1 kind, x2)Cornelis Clovert, 1 kind 5.Lijsbeth , * tussen 1637 en 1645, xHeusden 29-4-1670 Egbert Govertsz Schermer (*Heusden 12-10-1642, zoon van Govert Willems Schermer en Lijntje Egberts), 9 kinderen 6.Anneke , *Wijk, xAalburg 27-2-1656 Jan Ariens van Drunen

Gehuwd met:


2425. Grietje Jans de Ruijter ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1605
Geboorteplaats:


2428. Meerten Eeuwitse Coleijn ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1595
Geboorteplaats:
Datum van overlijden: (na) 1663

Beschrijving:
Deze Meerten Eeuwitse is ook de stamvader van minister-president Hendrik Colijn. Die lijn verloopt via zoon Jan en vergt negen generatiesprongen. Kinderen: Peter , *Eethen (?) ?1644, zie kwartierstaat, klik op K Jan , x NN, 4 kinderen Huibert , xDirkske Krab, 2 kinderen Anneke , xBabyloni?nbroek (otr 6-10-1691) Aert Zegerse Visser

Gehuwd met:


2429. Maeijke Claesdr - - - - ( - - Kind )2430. Arien Jacobsz de Jonghe ( - - Kind )
Geboorteplaats: Sprang

Gehuwd met:


2431. Bastiaentje Lauwrensdr. - - - - ( Vader - - Kind )

Gedoopt te: Babyloni?nbroek
Doopdatum 01/10/1623


2464. Berent Vervelde ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1602
Geboorteplaats:

Beschrijving:
woonplaats: Aalten (Dale) Kinderen, bij een onbekende vrouw: 1.Geert Avervelt alias Vervelde , *Aalten (Dale) ?1634, zie kwartierstaat, klik op K 2.Hendrick Vervelde alias Welinck , *Aalten (Dale) ?1639 + voor mei 1684, xAalten 11-5-1679 (otr Aalten 27-4-1679) Berentjen Houwers (*Aalten (Dale) ?1653, dochter van Hermen Houwers en Berentjen Houwers)2468. Arend Navis ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1624
Geboorteplaats: Varsseveld
Datum van overlijden: (ongeveer) 1664


2484. Roelof Oenck ( - - Kind )2486. Harmen Manschot ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1606
Geboorteplaats:
Datum van overlijden: 12/10/1683

Gehuwd met:


2487. Armgart - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1612
Geboorteplaats:


2488. Berent then Gussinkloe ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1616
Geboorteplaats: Lintelo
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1640

Beschrijving:
Kinderen: 1.Geurt te Gussincklo alias Lomans , xAalten 18-3-1666 (otr Aalten 18-2-1666) Hermken Lomans (*Lintelo ?1641, dochter van Geert Lomans en Enneken Brants) 2.Hendrik te Gussinklo , *Lintelo ?1642, zie kwartierstaat, klik op K bij 2488 3.Derck te Gussinclo alias Schuijrinck , xAalten 16-5-1687 (otr Aalten 24-4-1687) Aaltjen Houwens (*Aalten-Dale ?1657, dochter van Hermen Houwens en Berentjen Houwens) 4.Geesken te Gussincklo , * ?1649, x1)Aalten 13-4-1684 Geert Jentinck, x2)Aalten 8-3-1696 Berent te Gussinklo, zie kwartierstaat, klik op K bij 2494

Gehuwd met:


2489. Berentjen then Gussinckloe ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1618
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1640


2490. Willem Rosier ( - - Kind )

Beschrijving:
Kinderen: 1.Mette , *Lintelo ?1635, zie kwartierstaat, klik op K 2.Eefse , xAalten 20-2-1670 Tonis Bulsinck alias Rosier

Gehuwd met:


2491. Geesken - - - - ( - - Kind )2492. Gerrit Wolterinck ( Vader - - Kind )

Huwelijksdatum: 02/12/1666
Gehuwd te: Aalten
Ondertrouw: 04/11/1666

Beschrijving:
Gerrit en Lijsken woonden in Lintelo, evenals hun zoons Wolter en Jan. Kinderen: 1.Wolter , * ?1651. zie kwartierstaat, klik op K 2.Jan , * ?1666, x Geertje Wolterink (* ?1681)

Gehuwd met:


2493. Lijsken ter Stroet ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1633
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 02/12/1666
Gehuwd te: Aalten
Ondertrouw: 04/11/1666


2494. Berent then Gussinkloe ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1616
Geboorteplaats: Lintelo
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1640

Beschrijving:
Kinderen: 1.Geurt te Gussincklo alias Lomans , xAalten 18-3-1666 (otr Aalten 18-2-1666) Hermken Lomans (*Lintelo ?1641, dochter van Geert Lomans en Enneken Brants) 2.Hendrik te Gussinklo , *Lintelo ?1642, zie kwartierstaat, klik op K bij 2488 3.Derck te Gussinclo alias Schuijrinck , xAalten 16-5-1687 (otr Aalten 24-4-1687) Aaltjen Houwens (*Aalten-Dale ?1657, dochter van Hermen Houwens en Berentjen Houwens) 4.Geesken te Gussincklo , * ?1649, x1)Aalten 13-4-1684 Geert Jentinck, x2)Aalten 8-3-1696 Berent te Gussinklo, zie kwartierstaat, klik op K bij 2494

Gehuwd met:


2495. Berentjen then Gussinckloe ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1618
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1640


2530. Commer Dirks Treest ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1610
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1635

Beschrijving:
Kinderen: 1.Jan , *1635, woonde in Berkenwoude, x1) ?1660 Machteldje Jacobs (uit Stolwijk), 4 kinderen, x2) 1673 Lijsbeth Pieters (Maartseveen) 2.Neeltje , *1637 3.Tijs , *1643, woonde in Berkenwoude, x ?1665 Marrigje Rijers (dochter Reijer Buijens en Teuntje Jacobs), 2 kinderen 4.Marrigje , *1648, zie kwartierstaat, klik op K

Gehuwd met:


2531. Geertje Tijsdr - - - - ( Vader - Moeder - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1635

Beschrijving:
Geertje was afkomstig uit Lekkerkerk2534. Wouter Dirksz van der Woude(n) ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1625
Geboorteplaats: Lekkerkerk
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1649

Beschrijving:
Kinderen: 1.Willempje , ~Lekkerkerk 12-3-1651 2.Dirk , ~Lekkerkerk 28-8-1652 +Lekkerkerk 10-9-1745, xLekkerkerk 26-4-1688 Theuntje Jans (de) Vries (~Lekkerkerk ?1664, dochter van Jan Gielen (de) Vries en Annigie Huig de Jong (ook Annigie Huigen Groen genoemd), 8 kinderen 3.Leentje , *Lekkerkerk ? 1653, zie kwartierstaat, klik op K 4.Lijntje , *Lekkerkerk ? 1854 +Lekkerkerk 29-1-1726, xLekkerkerk 1674 Huig Gerrits (uit Lekkerkerk) 5.Cornelis , *Lekkerkerk ? 1655 +Lekkerkerk 17-1-1710, xLekkerkerk 23-4-1685 Trijntje Fredericks (dochter van Frederick Jorisz), 4 kinderen

Gehuwd met:


2535. Jaapje Cornelis Vrienden ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1629
Geboorteplaats: Lekkerkerk
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1649
Datum van overlijden: 13/03/1715
Overleden te: Lekkerkerk


2560. Dirck Thijs(sen) Versantvoort ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1610
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 23/04/1641
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Dirck wordt in een aantal aktes genoemd als schepen van Sint-Oedenrode, ook wordt hij beschreven als setter (een zetter assisteert een borgemeester bij het innen en beheren van cijnsgelden) en tienman voor Olland en Houtem Kinderen: 1.Mathijs , zie kwartierstaat, klik op K 2.Jan , +voor 8-4-1695 (erfdeling), was geestelijk gehandicapt en werd na de dood van zijn ouders 19 jaar lang verzorgd door broer Mathijs 3.Cathalijn , ~Sint-Oedenrode 11-6-1648, xSint-Oedenrode 11-2-1680 Dierck Peeters 4.Jenneke , xCornelis van den Huerk

Gehuwd met:


2561. Elisabeth (Lijsbeth) Peters van Breugel ( Vader - Moeder - Kind )

Doopdatum 21/07/1614
Huwelijksdatum: 23/04/1641
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


2562. Frans Handrick (Hendrick) Rovers ( - - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 15/04/1619
Huwelijksdatum: 29/10/1646
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: (voor) 1692

Beschrijving:
Kinderen: 1.Hendrick , ~Sint-Oedenrode 30-5-1647, x4-7-1683 Ariaentje Goort van Dinter, 8 kinderen 2.Jan , ~20-3-1651, xSint-Oedenrode 13-2-1677 Marie Hendrica van Raessen, 5 kinderen 3.Maria (Maeijken) , ~26-3-1654, zie kwartierstaat, klik op K bij 2562, 2954 of 3050 4.Cathalijn , ~Sint-Oedenrode 20-9-1657, zie kwartierstaat, klik op K bij 3066 5.Lambert , * ?1660 x1)?1685 Elisabeth van de Mosselaer x2)1690 Mariken Jan Willems Habraken, 7 kinderen

Gehuwd met:


2563. Barbara Jan Peter Scheutjens ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1620
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 29/10/1646
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: (ongeveer) 1692
Overleden te:


2604. Jan van Erp ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 16/10/1632
Huwelijksdatum: 12/01/1663
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Kinderen: 1.Adrianus , ~Sint-Oedenrode 23-12-1663 2.Joost , ~Sint-Oedenrode 23-12-1663 +10-3-1749, xSint-Oedenrode 5-8-1694 Maria der Kinderen (*Sint-Oedenrode 1669) 3.Petrus , *Sint-Oedenrode 1670, zie kwartierstaat, klik op K 4.Marie , *Sint-Oedenrode, xSint-Oedenrode 10-2-1710 Hendrick van de Keer 5.Cornelis , *Sint-Oedenrode, x25-11-1725 Jenneke Cluijtmans

Gehuwd met:


2605. Barbara der Kinderen ( - - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 12/02/1634
Huwelijksdatum: 12/01/1663
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


2606. Ariaen Ariaens van Veghel ( - - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1650
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Kinderen: 1.Cathalijn , *Sint-Oedenrode 1660, zie kwartierstaat, klik op K bij 5218 2.Willem , xSint-Oedenrode 10-10-1695 Anneke Hendricx Verhoven (weduwe van Pauwels Goort Vogels) 3.Jan 4.Heijlke , * 1672, zie kwartierstaat, klik op K bij 2606

Gehuwd met:


2607. Tonniske Cornelis van der Hage ( - - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1650
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


2608. Arnoldus (Aert) Aerts Habraken ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1660
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 21/02/1687
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: 01/01/1722
Overleden te: Nederwetten

Beschrijving:
Kinderen: 1.Aart , ~Sint-Oedenrode 19-8-1689, zie kwartierstaat, klik op K 2.Maria , ~Sint-Oedenrode 26-1-1691 3.Cornelis , ~Sint-Oedenrode 27-1-1694 +Nederwetten 18-6-1773, xSint-Oedenrode 15-5-1718 Mechelina van Heretum (~27-3-1698 +Nederwetten 19-1-1780) 4.Petrus , ~Sint-Oedenrode 29-11-1695 5.Maria , ~Sint-Oedenrode 26-1-1698

Gehuwd met:


2609. Cathalijn Ariaan Ariaans van Veghel ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1660
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 21/02/1687
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


2610. Jozef Willem Bex ( Vader - Moeder - Kind )

Beschrijving:
Dochter Maria (zie kwartierstaat), was afkomstig uit het huwelijk van Jozef met een onbekende vrouw. Jozef hertrouwde op 21-1-1731 in Son met Magdalena van Heessel, weduwe van Jan Marten van der Hagen.2680. Evert Lamberts van Geffen ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1635
Geboorteplaats: AarleRixtel
Huwelijksdatum: 06/02/1666
Gehuwd te: Helmond
Datum van overlijden: 28/04/1714
Overleden te: Helmond
Begraven: 30/04/1714
Begraven te: Helmond

Gehuwd met:


2681. Anna Abrahams Leenen ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1640
Geboorteplaats: Someren
Huwelijksdatum: 06/02/1666
Gehuwd te: Helmond
Datum van overlijden: 01/01/1686
Overleden te: Helmond


2682. Jacob Jans van Cauwenberg ( - - Kind )

Gehuwd met:


2683. Hendrika Jans Meulders ( - - Kind )2688. Cornelis Willem Goderts van Bavel ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Breda
Doopdatum 15/02/1588
Huwelijksdatum: 04/12/1614
Gehuwd te: Breda
Datum van overlijden: 12/10/1632
Overleden te: Breda

Beschrijving:
Kinderen: 1.Seijcken 2.Godefridus , *1621, zie kwartierstaat, klik op K 3.Heijltken , *1623, x1654 Joost Spierings Er is een tweede huwelijk van Cornelis met Elisabeth Jacob Sprangers. De vier kinderen uit dit huwelijk zijn: 4.Paulijntken , *1625 5.Willemijntken , ~19-10-1626 6.Willem , ~7-2-1628 7.Jacobus , ~2-6-1630

Beroep:
kleermaker in `t Gulden Laecken` te Breda

Gehuwd met:


2689. Engelken Niclaes Janss. van Heusden ( - - Kind )

Gedoopt te: Breda
Doopdatum 15/08/1590
Huwelijksdatum: 04/12/1614
Gehuwd te: Breda


2752. Adriaan Jacob Gijsbert Horsten ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1617

Beschrijving:
Adriaan en Cornelia woonden in Dongen

Gehuwd met:


2753. Cornelia Dingeman Joosten - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 16232754. Willem Buijs ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1637
Geboorteplaats:

Beschrijving:
Willem en Ida woonden te Raamsdonk

Gehuwd met:


2755. Ida Matthijssen ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1643
Geboorteplaats:


2758. Joost Adriaan Horsten ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Dongen
Doopdatum 21/10/1662
Huwelijksdatum: 18/10/1693
Gehuwd te: Dongen
Ondertrouw: 30/09/1693
Datum van overlijden: 14/11/1732
Overleden te: Dongen

Beroep:
bouwer

Gehuwd met:


2759. Anna (Anneken) Willem Buijs ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1669
Geboorteplaats: Raamsdonk
Huwelijksdatum: 18/10/1693
Gehuwd te: Dongen
Ondertrouw: 30/09/1693
Datum van overlijden: 20/12/1743
Overleden te: Dongen


2772. Peeter van Esch ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 23/12/1653
Gehuwd te: Tilburg

Beschrijving:
Mogelijk is Peeter op 20-8-1682 in Tilburg begraven. Het gedigitaliseerde Tilburgs archief vermeldt op die datum dat een zekere Peeter van Esch kinderen nalaat en in de kerk wordt begraven met groot gelui. Kinderen: Cornelis , ~Tilburg 29-8-1654, xTilburg 29-7-1683 Maria Willem van Tulder Christianus (Corstiaen) , ~Tilburg 31-1-1656, zie kwartierstaat, klik op K Verder maakt het Tilburgs archief nog melding van een zekere Jenneke Peeter van Esch, die op 12-6-1683 in Tilburg trouwt met Willem van Laerhoven. Of zij ook daadwerkelijk een dochter van Peeter is blijft onduidelijk, omdat haar geboorteakte ontbreekt

Gehuwd met:


2773. Barbel (Barbara) van Eeten ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 23/12/1653
Gehuwd te: Tilburg

Beschrijving:
Barbel trouwde eerder op 8-2-1649 te Tilburg met Christianus Anthony de Beer2782. Gerit Jan Adriaen de Roij ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Tilburg
Doopdatum 09/05/1623
Huwelijksdatum: 29/10/1649
Gehuwd te: Tilburg

Beschrijving:
Kinderen: Jenneken, Jan, Maria (zie kwartierstaat, klik K), Adriaen (~Tilburg 6-3-1659), Laureijs (~Tilburg 22-7-1661, student te Leuven) en Michiel. Of de laatstgenoemde (Michiel) daadwerkelijk een kind is van Gerit en Magdalena is niet voor honderd procent zeker. Blijkens aktes uit 1668 en 1670 (eden van voogden) ontbreken er in het rijtje kinderen nog 1 of 2 namen

Beroep:
landbouwer

Gehuwd met:


2783. Magdalena Jan Laureijs Colen ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Tilburg
Doopdatum 01/09/1632
Huwelijksdatum: 29/10/1649
Gehuwd te: Tilburg

Beschrijving:
Magdalena trouwde eerder met Daniel Antonisz Adams. Na het overlijden van Gerit hertrouwde ze te Tilburg op 18-12-1669 met Adriaan Hoevenaars. Er zijn geen kinderen uit het eerste en derde huwelijk2800. Jan van Loosbroek ( - - Kind )

Beschrijving:
Kinderen (bij onbekende vrouw): 1.Jacobus , * x1) 1650 Elisabeth Leonardi x2)Elisabeth Adriani Cuijpers, kinderen: Michaelina (~15-3-1661) en Petronella (*1664) 2.Gerardus> , ~Macharen 3-10-1643, zie kwartierstaat, klik op K 3.Joannes , kinderen: Theodorus en Gerardus2936. Evert Lamberts van Geffen ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1635
Geboorteplaats: AarleRixtel
Huwelijksdatum: 06/02/1666
Gehuwd te: Helmond
Datum van overlijden: 28/04/1714
Overleden te: Helmond
Begraven: 30/04/1714
Begraven te: Helmond

Gehuwd met:


2937. Anna Abrahams Leenen ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1640
Geboorteplaats: Someren
Huwelijksdatum: 06/02/1666
Gehuwd te: Helmond
Datum van overlijden: 01/01/1686
Overleden te: Helmond


2938. Jacob Jans van Cauwenberg ( - - Kind )

Gehuwd met:


2939. Hendrika Jans Meulders ( - - Kind )2944. Willem Hendrik Willem Luijcas - - - - ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 21/05/1622
Huwelijksdatum: 26/06/1655
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: (ongeveer) 1683

Beschrijving:
Kinderen: 1.Willem, *Sint-Oedenrode november 1657, zie kwartierstaat, klik op K bij 2944 of 3056 2.Jenneke, *Sint-Oedenrode ong. 1660 3.Anneke, *Sint-Oedenrode ong. 1660 4.Heijlchen, *Sint-Oedenrode ong. 1660 5.Jan, ~Sint-Oedenrode 25-4-1663 6.Elisabeth, x Goort peter Marten Hurks 7.Maria, *Sint-Oedenrode ong. 1665, xSint-Oedenrode 26-2-1695 met Jan Marten Sanders

Gehuwd met:


2945. Dymphna Willem Jan Arts Vervoort ( - - Kind )
Geboortedatum: 22/09/1626
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 26/06/1655
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


2946. Tijs Peter Jan Maes ( - - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 26/12/1619
Huwelijksdatum: 09/09/1650
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Kinderen: 1.Aert * ong. 1645, x Elisabeth Janse Bressers (* ong. 1645, dochter van Jan Jan Jasper Bressers en Anneke Goyaart Goyaerts van de Bichelaer 2.Magdalena , *Sint-Oedenrode ong. 1650, zie kwartierstaat, klik op K bij 2946 of 3058 3.Peter * ong. 1651 x1) Sint-Oedenrode 26-9-1674 met Anneke Janssen, x2) Sint-Oedenrode 18-2-1685 (1686?) met Emerentins van Wael, x3) 29-1-1687 met Anneke Scijmakers 4.Jan * ong. 1653, x Sint-Oedenrode 13-5-1677 met Anneke Rombout 5.Dinghe * ong. 1655 x 14-12-1675 met Thomas Joannes 6.Theodorus , ~Sint-Oedenrode 16-6-1656 7.Mateus , * ong. 1660, x ong. 1695 met Wilhelma

Gehuwd met:


2947. Merijke Aerts Pennincx ( - - Kind )
Geboortedatum: 04/11/1619

Huwelijksdatum: 09/09/1650
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


2952. Dirck Thijs(sen) Versantvoort ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1610
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 23/04/1641
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Dirck wordt in een aantal aktes genoemd als schepen van Sint-Oedenrode, ook wordt hij beschreven als setter (een zetter assisteert een borgemeester bij het innen en beheren van cijnsgelden) en tienman voor Olland en Houtem Kinderen: 1.Mathijs , zie kwartierstaat, klik op K 2.Jan , +voor 8-4-1695 (erfdeling), was geestelijk gehandicapt en werd na de dood van zijn ouders 19 jaar lang verzorgd door broer Mathijs 3.Cathalijn , ~Sint-Oedenrode 11-6-1648, xSint-Oedenrode 11-2-1680 Dierck Peeters 4.Jenneke , xCornelis van den Huerk

Gehuwd met:


2953. Elisabeth (Lijsbeth) Peters van Breugel ( Vader - Moeder - Kind )

Doopdatum 21/07/1614
Huwelijksdatum: 23/04/1641
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


2954. Frans Handrick (Hendrick) Rovers ( - - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 15/04/1619
Huwelijksdatum: 29/10/1646
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: (voor) 1692

Beschrijving:
Kinderen: 1.Hendrick , ~Sint-Oedenrode 30-5-1647, x4-7-1683 Ariaentje Goort van Dinter, 8 kinderen 2.Jan , ~20-3-1651, xSint-Oedenrode 13-2-1677 Marie Hendrica van Raessen, 5 kinderen 3.Maria (Maeijken) , ~26-3-1654, zie kwartierstaat, klik op K bij 2562, 2954 of 3050 4.Cathalijn , ~Sint-Oedenrode 20-9-1657, zie kwartierstaat, klik op K bij 3066 5.Lambert , * ?1660 x1)?1685 Elisabeth van de Mosselaer x2)1690 Mariken Jan Willems Habraken, 7 kinderen

Gehuwd met:


2955. Barbara Jan Peter Scheutjens ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1620
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 29/10/1646
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: (ongeveer) 1692
Overleden te:


2960. Philippus Albertus van de Rijt ( - - Kind )

Gehuwd met:


2961. Heijlke Hendrick Mathijs Vogels ( - - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 28/10/1620


2984. Jan van Erp ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 16/10/1632
Huwelijksdatum: 12/01/1663
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Kinderen: 1.Adrianus , ~Sint-Oedenrode 23-12-1663 2.Joost , ~Sint-Oedenrode 23-12-1663 +10-3-1749, xSint-Oedenrode 5-8-1694 Maria der Kinderen (*Sint-Oedenrode 1669) 3.Petrus , *Sint-Oedenrode 1670, zie kwartierstaat, klik op K 4.Marie , *Sint-Oedenrode, xSint-Oedenrode 10-2-1710 Hendrick van de Keer 5.Cornelis , *Sint-Oedenrode, x25-11-1725 Jenneke Cluijtmans

Gehuwd met:


2985. Barbara der Kinderen ( - - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 12/02/1634
Huwelijksdatum: 12/01/1663
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


2986. Ariaen Ariaens van Veghel ( - - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1650
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Kinderen: 1.Cathalijn , *Sint-Oedenrode 1660, zie kwartierstaat, klik op K bij 5218 2.Willem , xSint-Oedenrode 10-10-1695 Anneke Hendricx Verhoven (weduwe van Pauwels Goort Vogels) 3.Jan 4.Heijlke , * 1672, zie kwartierstaat, klik op K bij 2606

Gehuwd met:


2987. Tonniske Cornelis van der Hage ( - - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1650
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


2988. Gerard (de oude) van Horen ( - - Kind )

Gehuwd met:


2989. Mechteld van Son ( - - Kind )2990. Willem der Kinderen ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1643
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: (voor) 1694

Beschrijving:
Kinderen: 1.Jenneke , x11-2-1703 Adrianus van Hoorn, klik op K bij nr. 2990 2.Catharina , x1) Willem Kerkhof x2)28-6-1705 Adriaan Versantvoort 3.Lambertus , x Jenneke, 10 kinderen 4.Heijlke , x Jan Couwenberg 5.Margriet , 6.Jan , 7.Aart , x Jenneke 8.Wilhelmus , x6-6-1729 Johanna Vlemmings 9.Anneke , x7-8-1726 Thomas van Heretum 10.Maria , x Willem Vervoort 11.Helena , x Lambert ven der Heijden

Gehuwd met:


2992. Ruth Ruth Cluijtmans ( - - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 22/09/1631
Huwelijksdatum: 04/12/1663
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Kinderen: 1.Cathalijn 2.Maria , x Antonius Peters 3.Jan , *Sint-Oedenrode 1667, zie kwartierstaat, klik op K 4.Ariaan , *Sint-Oedenrode 1669, xSint-Oedenrode 5-2-1696 Maria Joannes Simon van de Velde (*Sint-Oedenrode 1676) Ruth hertrouwde te Sint-Oedenrode op 14-2-1700 met Barbara Jan Thijssen

Gehuwd met:


2993. Maria Johannes Willem Jans - - - - ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 04/12/1663
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


2994. Jan Peter Peter Leunis van Heeswijk ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 02/04/1650
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Kinderen: Peter, Jan, Maria (xJoannes Frans van Oirschot) en Adriana (zie kwartierstaat, klik op K)

Gehuwd met:


2995. Jenneke Willem Jan Ruth Cluijtmans ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 02/04/1650
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


3040. Ruth Ruth Cluijtmans ( - - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 22/09/1631
Huwelijksdatum: 04/12/1663
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Kinderen: 1.Cathalijn 2.Maria , x Antonius Peters 3.Jan , *Sint-Oedenrode 1667, zie kwartierstaat, klik op K 4.Ariaan , *Sint-Oedenrode 1669, xSint-Oedenrode 5-2-1696 Maria Joannes Simon van de Velde (*Sint-Oedenrode 1676) Ruth hertrouwde te Sint-Oedenrode op 14-2-1700 met Barbara Jan Thijssen

Gehuwd met:


3041. Maria Johannes Willem Jans - - - - ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 04/12/1663
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


3042. Jan Peter Peter Leunis van Heeswijk ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 02/04/1650
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Kinderen: Peter, Jan, Maria (xJoannes Frans van Oirschot) en Adriana (zie kwartierstaat, klik op K)

Gehuwd met:


3043. Jenneke Willem Jan Ruth Cluijtmans ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 02/04/1650
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


3048. Dirck Thijs(sen) Versantvoort ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1610
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 23/04/1641
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Dirck wordt in een aantal aktes genoemd als schepen van Sint-Oedenrode, ook wordt hij beschreven als setter (een zetter assisteert een borgemeester bij het innen en beheren van cijnsgelden) en tienman voor Olland en Houtem Kinderen: 1.Mathijs , zie kwartierstaat, klik op K 2.Jan , +voor 8-4-1695 (erfdeling), was geestelijk gehandicapt en werd na de dood van zijn ouders 19 jaar lang verzorgd door broer Mathijs 3.Cathalijn , ~Sint-Oedenrode 11-6-1648, xSint-Oedenrode 11-2-1680 Dierck Peeters 4.Jenneke , xCornelis van den Huerk

Gehuwd met:


3049. Elisabeth (Lijsbeth) Peters van Breugel ( Vader - Moeder - Kind )

Doopdatum 21/07/1614
Huwelijksdatum: 23/04/1641
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


3050. Frans Handrick (Hendrick) Rovers ( - - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 15/04/1619
Huwelijksdatum: 29/10/1646
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: (voor) 1692

Beschrijving:
Kinderen: 1.Hendrick , ~Sint-Oedenrode 30-5-1647, x4-7-1683 Ariaentje Goort van Dinter, 8 kinderen 2.Jan , ~20-3-1651, xSint-Oedenrode 13-2-1677 Marie Hendrica van Raessen, 5 kinderen 3.Maria (Maeijken) , ~26-3-1654, zie kwartierstaat, klik op K bij 2562, 2954 of 3050 4.Cathalijn , ~Sint-Oedenrode 20-9-1657, zie kwartierstaat, klik op K bij 3066 5.Lambert , * ?1660 x1)?1685 Elisabeth van de Mosselaer x2)1690 Mariken Jan Willems Habraken, 7 kinderen

Gehuwd met:


3051. Barbara Jan Peter Scheutjens ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1620
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 29/10/1646
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: (ongeveer) 1692
Overleden te:


3056. Willem Hendrik Willem Luijcas - - - - ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 21/05/1622
Huwelijksdatum: 26/06/1655
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: (ongeveer) 1683

Beschrijving:
Kinderen: 1.Willem, *Sint-Oedenrode november 1657, zie kwartierstaat, klik op K bij 2944 of 3056 2.Jenneke, *Sint-Oedenrode ong. 1660 3.Anneke, *Sint-Oedenrode ong. 1660 4.Heijlchen, *Sint-Oedenrode ong. 1660 5.Jan, ~Sint-Oedenrode 25-4-1663 6.Elisabeth, x Goort peter Marten Hurks 7.Maria, *Sint-Oedenrode ong. 1665, xSint-Oedenrode 26-2-1695 met Jan Marten Sanders

Gehuwd met:


3057. Dymphna Willem Jan Arts Vervoort ( - - Kind )
Geboortedatum: 22/09/1626
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 26/06/1655
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


3058. Tijs Peter Jan Maes ( - - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 26/12/1619
Huwelijksdatum: 09/09/1650
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Kinderen: 1.Aert * ong. 1645, x Elisabeth Janse Bressers (* ong. 1645, dochter van Jan Jan Jasper Bressers en Anneke Goyaart Goyaerts van de Bichelaer 2.Magdalena , *Sint-Oedenrode ong. 1650, zie kwartierstaat, klik op K bij 2946 of 3058 3.Peter * ong. 1651 x1) Sint-Oedenrode 26-9-1674 met Anneke Janssen, x2) Sint-Oedenrode 18-2-1685 (1686?) met Emerentins van Wael, x3) 29-1-1687 met Anneke Scijmakers 4.Jan * ong. 1653, x Sint-Oedenrode 13-5-1677 met Anneke Rombout 5.Dinghe * ong. 1655 x 14-12-1675 met Thomas Joannes 6.Theodorus , ~Sint-Oedenrode 16-6-1656 7.Mateus , * ong. 1660, x ong. 1695 met Wilhelma

Gehuwd met:


3059. Merijke Aerts Pennincx ( - - Kind )
Geboortedatum: 04/11/1619

Huwelijksdatum: 09/09/1650
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


3060. Aert Dirck Dirck Otters ( - - Kind )3062. Hendrik Jan van den Oever ( - - Kind )

Gehuwd met:


3063. Elisabeth - - - - ( - - Kind )3064. Jan Hermans Vorstenbosch ( - - Kind )

Gedoopt te: Boxtel
Doopdatum 10/09/1639
Huwelijksdatum: 14/10/1663
Gehuwd te: Boxtel

Gehuwd met:


3065. Cathalijn (Lijn) Thijssen Lambers - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1640
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 14/10/1663
Gehuwd te: Boxtel


3066. Frans Handrick (Hendrick) Rovers ( - - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 15/04/1619
Huwelijksdatum: 29/10/1646
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: (voor) 1692

Beschrijving:
Kinderen: 1.Hendrick , ~Sint-Oedenrode 30-5-1647, x4-7-1683 Ariaentje Goort van Dinter, 8 kinderen 2.Jan , ~20-3-1651, xSint-Oedenrode 13-2-1677 Marie Hendrica van Raessen, 5 kinderen 3.Maria (Maeijken) , ~26-3-1654, zie kwartierstaat, klik op K bij 2562, 2954 of 3050 4.Cathalijn , ~Sint-Oedenrode 20-9-1657, zie kwartierstaat, klik op K bij 3066 5.Lambert , * ?1660 x1)?1685 Elisabeth van de Mosselaer x2)1690 Mariken Jan Willems Habraken, 7 kinderen

Gehuwd met:


3067. Barbara Jan Peter Scheutjens ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1620
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 29/10/1646
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: (ongeveer) 1692
Overleden te:


3070. Jacobus Judoci Slegers ( - - Kind )3072. Christophorus Vietor ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Wolfhagen
Doopdatum 11/04/1615
Huwelijksdatum: 22/02/1637
Gehuwd te: Wolfhagen
Begraven: 13/06/1684
Begraven te: Wolfhagen

Beschrijving:
Kinderen, (Wolfhagen geldt als locatie voor alle doop-, trouw- en begraafdata): 1.Christoph (Jost Christoffel) , (~21-10-1638), x23-11-1665 Anna Christina Essekuchen. Kind: Martha Elisabeth 2.Elisabeth , (~8-4-1640, ⃞31-5-1641) 3.Anna Christina , (~aug.1642, ⃞3-11-1713), x30-11-1655 Jacob Essekuchen, predikant in Wolfhagen, zes kinderen 4.Anna Gertrud(a) , (~14-11-1643, ⃞19-11-1643) 5.Johannes , (~17-1-1645, ⃞29-7-1712), zoon in deze kwartierstaat, klik K 6.Jost Heinrich , (~9-3-1647, ⃞18-1-1677), herbergier in Wolfhagen, x30-11-1675 Sophia Gobike, kind: Christoph 7.Hermann , (* ? 1649) 8.Johann Friedrich , (~25-8-1649, ⃞25-3-1668) 9.Johann Christoph , (~5-1-1652), x26-11-1678 Anna Christina Wachenfeld 10.Maria Elisabeth , (~10-4-1655, ⃞30-6-1655).

Beroep:
burgemeester van Wolfhagen

Gehuwd met:


3073. Weintraut Brosken ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1612
Geboorteplaats: Wolfhagen
Huwelijksdatum: 22/02/1637
Gehuwd te: Wolfhagen
Begraven: 19/08/1673
Begraven te: Wolfhagen


3074. Ulrich Wibbert ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1618
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 06/11/1649
Gehuwd te: Wolfhagen
Begraven: 03/12/1683
Begraven te: Wolfhagen

Beschrijving:
Kinderen: 1.Eva , * ?1650, ⃞Wolfhagen 11-8-1655 2.Anna Christina , * ?1652, ⃞Wolfhagen 28-12-1657 3.Margaretha , * ?1654, xWolfhagen 7-11-1671 met Johan Fobben 4.Jost Hermann , ~Wolfhagen 15-11-1658, +Wolfhagen 2-3-1751, xWolfhagen 2-12-1679 met Anna Christina Brosken (~Wolfhagen 28-5-1656) 5.Anna Elisabeth , ~Wolfhagen 18-4-1661 6.Anna Maria , ~Wolfhagen 17-11-1663, zie kwartierstaat, klik K

Beroep:
burgemeester van Wolfhagen

Gehuwd met:


3075. Anna Maria Essekuchen ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1626
Geboorteplaats: Altenhasungen
Huwelijksdatum: 06/11/1649
Gehuwd te: Wolfhagen
Begraven: 07/04/1702
Begraven te: Wolfhagen


3312. Michel Schmidt ( - - Kind )

Beroep:
schrijnwerker3384. Gerrit Aertse van Geijtenbeek ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1622
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1650
Datum van overlijden: (voor) 1674

Beschrijving:
Kinderen: 1.Aert , ~Scherpenzeel 19-2-1654 2.Hendrik , *Scherpenzeel 1655 (zie kwartierstaat, klik K) 3.Maijke , ~Scherpenzeel 2-12-1657 4.Gerrit , meester-timmerman, *Woudenberg 1659, ⃞Breukelen 16-3-1735, xBreukelen 23-10-1689 Gerritje Otten Casteleyn (*Breukelen 1661, +Breukelen 16-6-1717), 10 kinderen 5.Reijertje , ~Scherpenzeel 13-5-1660 6.Adriana , ~Scherpenzeel 18-5-1662 7.Jacobje , ~Scherpenzeel 27-3-1665 8.Adriaantje , ~Scherpenzeel 22-12-1667, x19-9-1693 Dirck Hendricksz Vermeulen (*1667) 9.Teunisje , ~Scherpenzeel 4-12-1670

Gehuwd met:


3385. Emmigje Gerrit Rijcksdr van Blootenburg ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1617

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1650
Datum van overlijden: 01/01/1698
Overleden te: Woudenberg

Beschrijving:
Emmigje trouwde tevens (eerder? later?) met Claes Gijsberts. In 1675 was Emmigje weduwe met tapnering te Woudenberg.3386. Gerrit Hendriksen van Overeem ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1615
Geboorteplaats: Woudenberg
Datum van overlijden: 01/01/1686
Overleden te: Woudenberg

Beschrijving:
Gerrit was in 1669 ouderling te Woudenberg, in 1684 wordt hij nog vermeld als lidmaat. Gerrit had vier kinderen uit een eerste huwelijk (? 1640) met Heiltje Willems: 1.Hendrik , waard, landbouwer, *Scherpenzeel ?1641, +voor 1706, x1)1673 Hendrikje van Wijk, x2)Doorn 1-3-1674 Trijntje Frederiks (*Doorn, +voor 1733), 7 kinderen 2.Willem , * voor 1650 3.Jan , *Woudenberg voor 1650, +Zeist, x1)27-7-1681 Evertje Cornelis, 2 kinderen, x2)21-4-1689 Annichje Peters van Dijk, 5 kinderen 4.Trijntje * voor 1650, + voor 1690 Gerrit en Lijsje hadden zeven kinderen: 5.Dirk , + tussen 1690 en 1695 6.Heijltje , *Woudenberg ? 1652, + na 1735, xJan Petersen Smit (*Woudenberg ?1645, +Woudenberg na 11-6-1725), 1 kind 7.Gijsbert , + tussen 1690 en 1695 8.Dirkje , zie kwartierstaat, klik op K 9.Jacobus , *Woudenberg 10.Marritje , *Woudenberg ? 1665, + na 1725, x1)Barneveld 17-11-1682 Wolfert Wulferts, x2)Woudenberg 1-2-1691 Gerrit Hendriksz de Kruijf (*Leusden ? 1667), 4 kinderen 11.Gijsbert

Gehuwd met:


3387. Lijsje Dirks - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1640
Geboorteplaats: Barneveld
Begraven: 05/05/1690
Begraven te: Lunteren


3552. Egbertus Winsemius (Windesheim) ( Vader - - Kind )

Huwelijksdatum: 16/05/1636
Gehuwd te: Leeuwarden

Er zijn twee onderhuwelijksdata: eerst in Leeuwarden op 23-4-1636, daarna in Marssum 8-5-1636.

Overleden te: tussen 25-5-1661 en 12-2-1669

Beschrijving:

Egbertus noemt zich Omlandus; d.i. afkomstig uit de ommelanden van Groningen. Hij heeft een tweede huwelijk met Alberta van Hees(t), dochter van Heinrich zur Horst, genannt Van heest. De familie Van Heest bewoont het landgoed de Grote Heest in het dicht over de grens gelegen Laarwald in het Duitse nedergraafschap Bentheim. Een akte uit 25-5-1661 vermeldt dat Egbert Winsemius, luitenant, en Albertje van Hees een huis verkopen (lantsgerichte Hardenberg).


Beroep:

luitenant (o.a. te Coevorden); in 1656 is hij luitenant der Generale Staten. Later: kapitein. Egbertus studeerde rechten vanaf 11-9-1628 in Franeker.


Gehuwd met:


3553. Clara (Claerke) Staphorsius ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 01/10/1605
Geboorteplaats: Leeuwarden
Huwelijksdatum: 16/05/1636
Gehuwd te: Leeuwarden

Er zijn twee onderhuwelijksdata: eerst in Leeuwarden op 23-4-1636, daarna in Marssum 8-5-1636.3554. Johan de Dreuws ( - - Kind )

Beroep:
burgemeester, lid van de raad van de provincie Groningen

Gehuwd met:


3555. Wubbina Meinders ( - - Kind )3560. Rudolph Warners Emmen ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1589
Geboorteplaats: Emmen
Huwelijksdatum: 19/04/1618
Gehuwd te: Groningen
Datum van overlijden: (ongeveer) 1654
Overleden te: Groningen

Gehuwd met:


3561. Suzanna Verrutius ( Vader - Moeder - Kind )

Doopdatum 28/02/1597
Huwelijksdatum: 19/04/1618
Gehuwd te: Groningen
Datum van overlijden: (voor) 1643


3562. Tamme Gijsberts - - - - ( - - Kind )

Gehuwd met:


3563. Jeye Willema ( - - Kind )3648. Jacob in der Maur ( - - Kind )

Gehuwd met:


3649. Ursula Emmin ( - - Kind )3650. Hans (Johannes) in der Maur ( - - Kind )

Gehuwd met:


3651. Elsbeth Schelig ( - - Kind )[ < Naar generatie 11 < ] [Home] [ > Naar generatie 13 > ]
© erichornstra.nl
Login